”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Нацртна геометрија

Нацртна геометрија

Предавања и вежбе: Доц. Оливера Дулић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Циљ наставе предмета је стицање неопходних знања из области математички коректног, графичког решавања геометријских проблема и инжењерског приказивања предмета на цртежима, стављајући акценат на схватање просторности инжењерских цртежа.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Ортогонална пројекција. Увод. Координатни триедар и Монге-ов пар пројекција. Пројекције тачке.
2. недеља
Пројекције праве и дужи. Трагови праве. Видљивост правих. Узајамни положај правих.
3. недеља
Раван (Основни појмови). Трагови равни. Специјалне равни. Тачка и права у равни. Специјалне праве у равни.
4. недеља
Раван (Произвољна раван). Сутражница, нагибница и нормала. Ортогонални нагибни триедар. Пресек равни. Продор праве кроз раван.
5. недеља
Трансформација нове пројекционе равни. Права величина дужи и углова.
6. недеља
Ротација. Метода ротације. Права величина дужи и углова. Обарање равни. Нагибни угао равни.
7. недеља
Колинеација и афинитет. Правилни полиедри. Тачка на лопти. Додирна раван и равни пресеци лопте.
8. недеља
I колоквијум
9. недеља
Равни пресеци рогљастих тела. Равни конусни пресеци. Мреже сложених тела.
10. недеља
Продори кроз праволинијске површи. Продори кроз пирамиду и конус. Продори кроз призму и облицу.
11. недеља
Продори и задори рогљастих тела. Продори и задори конусних и цилиндричних површи. Лопта као помоћна површ.
12. недеља
Завојница и завојна торза. Iзводница и директриса. Правоизводне и обртне површи.
13. недеља
Кровови Елементи кровних површи и конструкција. Графичко решавање кровова.
14. недеља
Котирана пројекција. Основни појмови. Размера. Тачка, права и раван. Топографске површи – земљиште.
15. недеља
II колоквијум

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Љ. Гагић: Нацртна геометрија, Научна књига, Београд, 1983.
  2. Г. Сефцсицх: Áбрáзолó геометриа; Грађевински факултет у Суботици, Суботица, 1996. (допунски
    уџбеник за студенте на мађарском наставном језику).
  3. П. Анагности: Нацртна геометрија, Научна књига, Београд, 1984.
  4. В. Ниче: Дескриптивна геометрија, Загреб, 1963.
  5. Г. Строммер: Áбрáзолó геометриа, Танкöнyвкиадó, Будапест, 1974.
  6. З. Рељић, М. Цсајкáс: Нацртна геометрија, Вишта техничка школа, Суботица, 1977.
    Број часова активне наставе О

Методе извођења наставе

Теоријска анализа градива и практична провера путем вежби

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
15
Колоквијуми
50
Завршни испит
Поена
Писмени испит
30
Усмени испит
Scroll to Top