”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Мостови

Мостови

Предавања и вежбе: Проф. Илија М. Миличић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема

Циљ предмета

Упознавање студената са диспозиционим пројектовањем и прегледом мостова у интеракцији са рачунарским моделирањем конструкција.

Исход предмета

Реализација предвиђени циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Уводне напомене, дефиниција моста, преглед развоја мостова.
2. недеља
Предходне студије о избору трасе, подела мостова, положај и облик моста у основи, нивелета моста.
3. недеља
Број и величина отвора моста, оптерећења друмских, железничких и пешачких мостова.
4. недеља
Елементи бетонске конструкције моста, крајњи мостовски стубови, речни стубови.
5. недеља
Елементи коловозне конструкције, формирање попречног пресека коловозне конструкције.
6. недеља
Конструктивни системи мостова од армираног бетона и преднапрегнутог бетона.
7. недеља
Преднапрегнути монтажни мостови.
8. недеља
Армиранобетонски зглобови и лежишта.
9. недеља
Начин извођења бетонских мостова.
10. недеља
Опште о металним мостовима (дефиниција, подела, саставни делови и диспозициона решења).
11. недеља
Железнички мостови (елементи носеће конструкције, коловоз и коловозни носач, спрегови и попречна укрућења, главни носачи, пуни и решеткасти).
12. недеља
Друмски мостови (елементи носеће конструкције, коловозни застор, носећа конструкција коловоза, главни носачи, пуни и решеткасти).
13. недеља
Преглед и оцена стања мостова (База података о мостовима – BMS).
14. недеља
Рачунарски програми за прорачун мостовских конструција по МКЕ и МКТ.
15. недеља
Предаја и преглед графичког задатка.

Практична настава:

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

 1. М.С. Тројановић: Бетонски мостови I, Грађевинска књига, Београд, 1970
 2. М.С. Тројановић: Бетонски мостови II, Научна књига, Београд, 1970.
 3. Б. Стипанић, Д. Буђевац: Челични мостови, Грађевинска књига, Београд, 1989.
 4. М. Гојковић, Б. Стевановић: Дрвени мостови, Научна књига, Београд, 1985.
 5. М. Мркоњић, Љ. Влајић: Мостови, Трећи миленијум, Београд, 2003.
 6. С. Шрам: Градња мостова, Голден маркетинг, Загреб, 2002.
 7. Д. Д. Милашиновић: Метод коначних трака у теорији конструкција: са рачунарским програмима, Студент, Нови Сад, 1994.
 8. E. Melan: Der Brückenbau, 3. Band-Stahlbrücken, Franz Deuticke, Wien, 1953.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, семинар, консултације.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2
Практична настава: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Активност у току вежби
5
Графички задатак
40 (мин 20)
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Усмени испит
50 (мин 25)

Напомена:

 • Предаја графичког задатка на крају семестра текуће године је обавезна.
 • Стечени поени предиспитних обавеза (минимално 30 поена) важе за текућу и наредну годину.
 • Уколико студент освоји мање од 30 поена предиспитних обавеза поново уписује предмет.
Scroll to Top