”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Монтажне металне конструкције

Монтажне металне конструкције

Предавања: Доц. Смиља Бурсаћ

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

Циљ предмета

Упознавање са технологијом монтаже конструкција од челика.

Исход предмета

Реализација предвиђени циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Израда челичних конструкција. Техничка припрема прозводње, унутрашњи транспорт.
2. недеља
Индустријске производне хале, универзални објекти и конструкције у зградарству.
3. недеља
Утицај начина монтаже на избор статичког система, облика попречних пресека елемената.
4. недеља
План и пројекат монтаже хала и зграда, елементи који их условљавају.
5. недеља
План и пројекат монтаже, елементи који их условљавају.
6. недеља
Статички систем у појединим фазама и статички систем готове намонтиране конструкције.
7. недеља
Контрола квалитета намонтиране челичне конструкције.
8. недеља
Пробна радионичка монтажа.
9. недеља
План и пројекат монтаже челичних мостова, фактори који их условљавају.
10. недеља
Динамика монтаже (повезаност редоследа динамике производње, транспорта и монтаже).
11. недеља
Спољашњи транспорт – могућност транспорта (транспортна средства, саобраћајнице од производног погона до градилишта, вангабаритни транспотри).
12. недеља
План и пројекат монтаже елемената антенских стубова, водоторњева, стубова далековода од челика.
13. недеља
Средства-уређаји за пробну монтажу у радионици и на монтажи објекта.
14. недеља
Пробно оптерећње мостова и главних носача.
15. недеља
Безбедност и заштита на раду.

Практична настава:

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Д. Буђевац, З.Марковић,Д.Богавац, Д .Тошић,:Металне конструкције, Грађевински факултет-Београд.
  2. Група аутора: Montaž metaličeskih i železobetonskih konstrukcii,
  3. Правилник о техничким мерама и условима за монтажу челичних конструкција.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, семинар, консултације.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2
Практична настава: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
Семинарски рад
65
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Усмени испит
30
Scroll to Top