”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Монтажне бетонске конструкције

Монтажне бетонске конструкције

Предавања и вежбе: Проф. Даница Ј. Голеш

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Завршене основне академске студије

Циљ предмета

Кроз овај предмет студенти се упознају са индустријским начином градње објеката.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Увод. Проблеми и развој индустријског начина градње. Основни појмови о префабрикацији бетонских елемената. Предности и недостаци монтажног начина градње. Примери примене монтажних бетонских конструкција.
2. недеља
Техничка регулатива у области монтажних бетонских конструкција. Конструктивни системи. Концептуална разматрања.
3. недеља
Путање сила и померања у конструкцији. Путање сила у конструктивним подсистемима.
4. недеља
Квалитет материјала префабрикованих елемената. Префабриковани елементи – Подела, декомпозиција, геометријске карактеристике, толеранције. Означавање елемената.
5. недеља
Префабриковани елементи – темељи, стубови, греде.
6. недеља
Префабриковани елементи – таванице (пуне плоче, ошупљене плоче, ТТ плоче, корубе). Полумонтажне таванице – ОМНИА, монта, ферт… Префабриковани зидови.
7. недеља
Технолошки процес монтаже.
8. недеља
Ослонци, спојеви и везе монтажних бетонских зграда. Захтеви. Поделе. Ток сила у спојевима.
9. недеља
Спојеви који преносе силу притиска. Спојеви за пренос затежуће силе.
10. недеља
Спојеви за пренос силе смицања. Спојеви за пренос момента савијања.
11. недеља
Посета погону за производњу монтажних елемената.
12. недеља
Пример изградње хале од префабрикованих бетонских елемената.
13. недеља
Примери монтаже појединих објеката из праксе.
14. недеља
Савремене методе пројектовања монтажних система грађења.
15. недеља
Посета градилишту.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Група аутора: Приручник за примену ПБАБ’87, Грађевинска књига, Београд, 1991.
  2. И. Томичић: Бетонске конструкције, ДХГК, Загреб, 1996.
  3. Elliot, K. S.: Precast Concrete Structures, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2002.
  4. Structural connections for precast concrete buildings, fib Bulletin No. 43, 2008.
  5. PCI design handbook, Precast/Prestressed Concrete Institute, Chicago, 2010.
  6. Проспектни материјал произвођача монтажних конструкција
  7. Група аутора: Монтажни грађевински објекти, Економика, Београд, 1983.

Методе извођења наставе

Теоријска настава, вежбе, семинарски рад, посета градилишту, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Семинарски рад
30
Завршни испит
Поена
Писмени испит
30
Усмени испит
30
Scroll to Top