”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Мониторинг вода

Мониторинг вода

Предавања и вежбе: Проф. Золтан Хорват и Проф. Мирјана Хорват

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

Циљ предмета

Стицање знања и практичног искуства у области мониторинга вода, укључујући мерење параметара течења, наноса и морфодинамичких карактеристика, као и параметара квалитета воде.

Исход предмета

Студенти се оспособљавају за планирање, прикупљање, обраду и анализе података из области течења воде, псамолошких и морфодинамичких карактеристика, као и параметара квалитета воде.

Садржај предмета

Теоријска настава

Параметри течења.
Протоци, брзине, градијенти брзина, притисци и нивои слободне површине воде, распореди брзина и законитости за отпоре у турбулентним струјама, турбулентна дифузија, итд.
Псамолошки и морфодинамички параметри.
Гранулометријски састав наноса у суспензији и на дну, транспорт суспендованог наноса, распореди концентрација суспендованог наноса, транспорт вученог наноса, морфолошке промене корита – ерозија и депоновање наноса.
Параметри квалитета воде.
Суспензије, колоиди и раствори. Физички, физичко-хемијски, хемијски и биолошки састојци природних вода (површинских, атмосферских, подземних). Загађења и њихов утицај на карактеристике воде , физичка (температура, радиоактивност и сл.) органолептичка, хемијска (неорганска, органска) и биолошка (микробиолошка).
Мониторинг параметара неустањеног течења.
ADCP мерења протока у поређењу са традиционалним методама. ADCP мерења распореда брзина. Одређивање локације мерење помоћу GPS инструмената. Инструменти и технике мерења слободне површине воде.
Мониторинг псамолошких и морфодинамичких параметара.
Мерења батиметрије – инструменти и процедуре. Прикупљање узорака суспендованог наноса и наноса са дна. Обрада узорака суспендованог наноса и наноса са дна – концентрације и гранулометријски састав суспендованог наноса, гранулометријске криве наноса са дна.
Мониторинг параметара квалитета воде.
Избор места, времена, учесталости и трајања узимања узорака. Типови и чување узорака за анализу. Основних принципа метода анализе одабраних параметара квалитета, као што су: температура, pH, електрична проводљивост, укупан садржај материја, суспендоване материје, растворени кисеоник, БПК, ХПК, азот и фосфор односно њихови облици.
Симултани мониторинг свих параметара – планирање и припрема теренских мерења.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Г. Хајдин: Механика флуида, књига друга, увођење у хидраулику, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2002.
  2. Јовановић, С., Бонаћи, О., Анђелић, М.: Хидрометрија, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 1997, in Serbian.
  3. Garcia, М., ed: Sedimentation Engineering: Theories, Measurements, Modeling, and Practice, ASCE Manuals and Reports of Engineering Practice No. 110, American Society of Civil Engineers, 2007.
  4. Скендеровић, Б.; Селеши Ђ.: Хемија и биологија воде, Универзтиет у Новом Саду, Грађевински факултет, Суботица, 1986.
  5. Далмација, Б.; Иванчев-Тумбас, И.: Анализа воде-контрола квалитета, тумачење резултата, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет,Нови Сад, 2004.
  6. Далмација, Б.: Контрола квалитета вода у оквиру управљања квалтиетом вода, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад, 2000.

Методе извођења наставе

Предавање, вежбе, консултације.
(Током семестра ће се континуално задавати задаци са роком израде од једне до две недеље. Захтеваће се да се сваки задатак заврши у задатом року. Сваки задатак ће бити прегледан, оцењен и, по потреби, пропраћен коментарима и препорукама наставника.)

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Рад током семестра – вежбе
50
Завршни испит
Поена
Писмени испит
50
Scroll to Top