”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Микро и макро механичко моделирање материјала

Микро и макро механичко моделирање материјала

Предавања: Проф. Илија М. Миличић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Докторске академске студије
Статус предмета: Студијски истраживачки рад
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема

Циљ предмета

Савладавање истраживачких приступа и метода у материјалима, са циљем припрема за израду докторске тезе.

Исход предмета

Припрема за израду докторске тезе.

Садржај предмета

Теоријска настава

Одзив материјала у тесту на затезање

 • Дефиниција напона и деформације
 • Крива напон-деформација
 • Ефекти температуре и брзине деформације на затежуће понашање

Елементи теорије дислокација

 • Чврстоћа идеалних кристала
 • Имперфекције кристалне решетке-дислокације
 • Отпорност кристалне решетке при кретању дислокације
 • Еластичне карактеристике дислокација

Структура пластично деформисаних метала

Деформацијски одзив кристаластих материјала при високим температурама

 • Течење чврстих материјала
 • Релације температура-напон-брзина деформације
 • Механизми деформације
 • Суперпластичност

Деформацијски одзив инжењерских полимера

 • Полимерне структуре
 • Вискоеластични одзив полимера
 • Чврстоћа полимера
 • Одзив материјала у тесту на затезање
  • Дефиниција напона и деформације
  • Крива напон-деформација
  • Ефекти температуре и брзине деформације на затежуће понашање
 • Елементи теорије дислокација
  • Чврстоћа идеалних кристала
  • Имперфекције кристалне решетке-дислокације
  • Отпорност кристалне решетке при кретању дислокације
  • Еластичне карактеристике дислокација
 • Структура пластично деформисаних метала
 • Деформацијски одзив кристаластих материјала при високим температурама
  • Течење чврстих материјала
  • Релације температура-напон-брзина деформације
  • Механизми деформације
  • Суперпластичност
 • Деформацијски одзив инжењерских полимера
  • Полимерне структуре
  • Вискоеластични одзив полимера
  • Чврстоћа полимера

Практична настава

Током семестра ће се задавати краћи задаци са роком израде од једне до две недеље односно дужи задаци – семестрални пројекти.

Литература

 1. Lawrence H. Van Vlack, Elements of Materials Science and Engineering, Addison-Wesley Publishing Company, USA, 1984.
 2. Ристић М. М., Принципи науке о материјалима, САНУ, Књига DCXVII, Одељење техничких наука, Београд, 1993.
 3. Hertzberg R. W., Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials, John Wiley & Sons, New York, 1976.

Методе извођења наставе

Менторски рад, задаци, семестрални пројекти, консултације.
Током семестра ће се задавати краћи задаци са роком израде од 1 до 2 недеље односно дужи задаци – семестрални пројекти. Захтеваће се да се сваки задатак заврши у задатом року. Сваки задатак ће бити прегледан, оцењен и, по потреби, пропраћен коментарима и препорукама наставника. У случају семестралних пројеката предвиђена је јавна презентација која ће се такође оцењивати.

Број часова активне наставе

Број часова активне наставе: 5
Предавања: 2
Студијски истраживачки рад : 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Рад током семестра (израда задатака, израда и одбрана семестралних пројеката):
максимално 50 (минимално 27.5 за позитиван успех)
Завршни испит (писмени и/или усмени):
максимално 50 (минимално 27.5 за позитиван успех)
Scroll to Top