”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Методологија пројектовања у геодезији 2

Методологија пројектовања у геодезији 2

Предавања и вежбе: Проф. Мирослав Кубурић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема

Циљ предмета

Упознавање студената са појмом и методологијом управљања геодетским пројектима.

Исход предмета

Студенти требају да стекну знања и вештине управљања пројектима и процесима у току реализације геодетских инжењерских процеса.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Увод. Појам управљања пројектима. Организација геодетских радова.
2. недеља
Планирање, фазе пројекта, начела организације рада.
3. недеља
Специфичности геодетских радова. Методе планирања, цене, трошкови, профит.
4. недеља
Анализа цене коштања геодетских радова. Финансирање пројеката.
5. недеља
Организација, одговорност и овлашћења свих чланова пројекта.
6. недеља
Опште методе одређивања цена геодетских радова.
7. недеља
Израда термин планова.
8. недеља
I колоквијум.
9. недеља
План и програм контроле квалитета и анализа ризика реализације пројекта.
10. недеља
План набавке. План руковођења. План завршетка и контрола измена. Пројектно извештавање.
11. недеља
Поступак спровођења процедуре јавних набавки.
12. недеља
Геодетска организација. Струковна удружења. Органи државне управе.
13. недеља
Пројектни менаџмент. Начела инвентивног менаџмента. Менаџмент малих и великих геодетских организација.
14. недеља
Маркетинг геодетских радова. Кадрови у маркетингу. Пословна хијерархија.
15. недеља
II колоквијум.

Практична настава

Вежбе. Практичне вежбе прате динамику и садржај теоријских предавања.

Литература

  1. Д. Ковачевић: Менаџмент и геодетски радови, Београд, 1998.
  2. Закон о државном премеру и катастру.
  3. Закон о планирању и изградњи објеката.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 3
Практична настава: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
10
Колоквијуми
90
Завршни испит
Поена
Писмени испит
(90)
Усмени испит
Scroll to Top