”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Методологија пројектовања у геодезији 1

Методологија пројектовања у геодезији 1

Предавања и вежбе: Проф. Мирослав Кубурић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Упознавање студената са појмом и методологијом пројектовања у геодезији у свим областима и фазама геодетског инжењерског процеса.

Исход предмета

Студенти требају да стекну знања и вештине израде пројектно-техничке документације у геодетским радовима.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Увод. Појам пројектовања. Законски оквир пројектног процеса. Закон о државном премеру и катастру и сет системских закона из предменте области.
2. недеља
Пројектни задатак – садржај, значај и улога. Студија оправданости – садржај, улога и значај.
3. недеља
Идејни пројекат геодетских радова – законски оквир, садржај, појам унутрашње контроле, Републичка ревизиона комисија.
4. недеља
Главни пројекат геодетских радова – законски оквир, садржај, значај, улога, техничка контрола главног пројекта.
5. недеља
Поступак оптимизације избора пројектног решења. Предмер и предрачун радова.
6. недеља
Пројектна документација у поступку извођења грађевинских пројеката.
7. недеља
Надзор над извођењем геодетских радова. Дневник геодетских радова.
8. недеља
I колоквијум.
9. недеља
Пројекат изведеног стања – законски оквир, садржај, улога, значај.
10. недеља
Систем лиценцирања геодетских инжењера.
11. недеља
Коришћење националних и међународних стандарда у поступку пројектовања геодетских радова.
12. недеља
Опремање техничке докуменације.
13. недеља
Начин презентације техничке документације.
14. недеља
Архивирање пројектне документације.
15. недеља
II колоквијум.

Практична настава

Вежбе. Практичне вежбе прате динамику и садржај теоријских предавања.

Литература

  1. Закон о државном премеру и катастру
  2. Закон и планирању и изграднњи објеката

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2
Практична настава: 4

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
10
Графички рад
Колоквијуми
90
Завршни испит
Поена
Писмени испит
(90)
Усмени испит
Scroll to Top