”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Метални мостови

Метални мостови

Предавања и вежбе: Проф. Александар С. Ландовић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

Циљ предмета

Упознавање основних критеријума за правилан избор статичког система моста, врсте и положај коловоза, савлађивање методологије израде пројекта челичног моста.

Исход предмета

Реализација предвиђени циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Историјат. Материјал, статички системи, распони, спојна средства кроз историју, најзначајнији мостови везани за одређени временски период.
2. недеља
Подела челичних мостова: према врсти препреке, намени, статичком систему, врсти коловоза, положају коловоза у односу на главне носаче.
3. недеља
Општа диспозиција челичног моста. Горњи строј, доњи строј, друмски мостови, железнички мостови, остали мостови, одређивање ширине моста, слободна пролазна висина.
4. недеља
Општа диспозиција челичног моста. Горњи строј, доњи строј, друмски мостови, железнички мостови, остали мостови, одређивање ширине моста, слободна пролазна висина.
5. недеља
Оптерећења која делују на челичне мостове. Стална, саобраћајна и остала корисна оптерећења, ветар, бочни удари, кочење, центрифугална сила, температура, сеизмика.
6. недеља
Пешачке и ревизионе стазе и носачи пешачких и ревизионих стаза. Прорачун и димензионисање, конструктивни детаљи.
7. недеља
Коловоз и коловозни носачи. Прорачун и димензионисање отвореног и затвореног коловоза и коловозних носача код железничких мостова и коловоза и коловозних носача код друмских мостова.
8. недеља
Коловоз и коловозни носачи. Прорачун и димензионисање отвореног и затвореног коловоза и коловозних носача код железничких мостова и коловоза и коловозних носача код друмских мостова.
9. недеља
Главни носачи. Прорачун и конструкција речеткастих и пуних главних носача код железничких и друмских мостова, конструктивни детаљи.
10. недеља
Главни носачи. Прорачун и конструкција речеткастих и пуних главних носача код железничких и друмских мостова, конструктивни детаљи.
11. недеља
Хоризонтални и вертикални спрегови и укрућења. Прорачун, димензионисање и конструкција спрега против ветра, спрега против кочења, спрега против бочних удара, полурама код отворених мостова, косог и правог портал.
12. недеља
Хоризонтални и вертикални спрегови и укрућења. Прорачун, димензионисање и конструкција спрега против ветра, спрега против кочења, спрега против бочних удара, полурама код отворених мостова, косог и правог портал.
13. недеља
Лежишта. Покретна и непокретна лежишта, избор, прорачун и димензионисање.
14. недеља
Монтажа челчних мостова. Распоред монтажних наставака, дужина монтажних комада у зависности од услова транспорта и монтаже, начини монтаже челичних мостова, разрада детаља једног монтажног комада моста.
15. недеља
Стручна пракса.

Практична настава:

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Д. Буђевац, Б. Стипанић: Челични мостови, Грађевинска књига, Београд, 2002.
  2. Д. Буђевац, З. Марковић, Д. Богавац, Д. Тошић: Металне конструкције, Грађевински факултет, Бг, 1999.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, елаборат, стручна пракса.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2
Практична настава: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
10
Елаборат моста
30
Завршни испит
Поена
Писмени испит
55
Усмени испит
Scroll to Top