”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Металне конструкције 2

Металне конструкције 2

Предавања: Проф. Александар С. Ландовић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Металне конструкције I

Циљ предмета

Упознавање са елементима хала и складишта, са прорачунима и димензионисањем конструкција.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Уводни део. Принципи пројектовања хала и складишта. Диспозиције хала и складишта.
2. недеља
Врсте и квалитет челичног материјала при грађењу хала и складишта.
3. недеља
Оптерећења која делују на носеће челичне конструкције хала.
4. недеља
Унутрашњи транспорт у халама и складиштима.
5. недеља
Кровни покривачи и фасадне облоге.
6. недеља
Рожњаче.
7. недеља
Носачи дизалица – кранске стазе.
8. недеља
Спрегови и укрућења.
9. недеља
Главни носећи рам хале.
10. недеља
Главни стубови и прорачун главног носећег рама.
11. недеља
Калканска конструкција и конструкција подужних зидова.
12. недеља
Темељи хала и складишта.
13. недеља
Монтажа конструкција хала.
14. недеља
Осветљавање хала и складишта.
15. недеља
Вентилисање објеката хала и складишта.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. М. Бешевић, А. Тешановић, Ј. Добрић: Збирка решених испитних задатака из металних конструкција,
    Грађевински факултет Суботица, 2002.
  2. М. Бешевић, А. Тешановић: Металне конструкције 2 – хале и складишта, Грађевински факултет Суботица,
    2011.

Методе извођења наставе

Предавање, вежбе, елаборат/семинарски рад, тест, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 3
Вежбе: 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
10
Практична настава
20
Семинари
20
Завршни испит
Поена
Писмени испит
50
Усмени испит
Scroll to Top