”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Металне конструкције 1

Металне конструкције 1

Предавања: Проф. Александар С. Ландовић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Статика Конструкција I, Основе металних конструкција

Циљ предмета

Упознавање са основним поступцима прорачуна и димензионисања металних конструкција.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Прорачун и конструисање аксијално притиснутих вишеделних штапова према СРПС У.Е7.091/1986.
2. недеља
Штапови изложени притиску и савијању – ексцентрично оптерећени притиснути штапови СРПС У.Е7.096/1986.
3. недеља
Штапови изложени притиску и савијању – ексцентрично оптерећени притиснути штапови СРПС У.Е7.096/1986.
4. недеља
Бочно извијање носача. Поступак одређивања сигурности против бочног Извијања притиснутог појаса према СРПС У.Е7.101/1991.
5. недеља
Пуни носачи. Основни облици и статички системи,пуни лимени носачи, ваљани носачи.Линеарна еластична теорија избочавања- СРПС У.Е7.121/1986.
6. недеља
Пуни носачи. Основни облици и статички системи, пуни лимени носачи, ваљани носачи. Линеарна еластична теорија избочавања- СРПС У.Е7.121/1986.
7. недеља
Пуни носачи. Основни облици и статички системи,пуни лимени носачи, ваљани носачи. Линеарна еластична теорија избочавања- ЈУС У.Е7.121/1986.
8. недеља
Саћасти носачи. Геометрија, прорачуни.
9. недеља
Саћасти носачи. Геометрија, прорачуни.
10. недеља
Ослонци и лежишта.Челична лежишта и лежишта на бази еластомера, прорачуни.
11. недеља
Заштита металних конструкција од корозије.
12. недеља
Заштита металних конструкција од пожара.
13. недеља
Заштита металних конструкција од пожара.
14. недеља
Технички прописи за носеће челичне конструкције.
15. недеља
Стручна пракса.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Предавања –скрипта, М.Бешевић -2012
  2. М.Бешевић, А.Тешановић, Ј. Добрић; Збирка решених испитних задатака из Металних
    конструкција, Грађевински Факултет Суботица, 2002.
  3. М.Бешевић,А.Тешановић: Металне конструкције 2–хале и складишта ГФ Суботица, 2011.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми, семинарски, задаци
20
Завршни испит
Поена
Писмени испит
35
Усмени испит
35
Scroll to Top