”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Мерења у хидротехници

Мерења у хидротехници

Предавања и вежбе: Проф. Мирјана Хoрват, Проф. Золтан Хорват

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Mастер академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема.

Циљ предмета

Стицање практичног искуства у мерењима у хидротехници. Обрада и анализа мерених података.

Исход предмета

Студент се оспособљава за коришћење савремених уређаја за скупљање и обраду података у савременом ГИС окружењу.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Течење у цевима – пад пијезометарске линије, отпори трења, протицај.
2. недеља
Течење у цевима – распоред брзина, брзина у тачки, протицај.
3. недеља
Течење у цевима – локални губици (колено, кривина, дијафрагма, сужење, итд), протицај.
4. недеља
Течење у каналима – пад пијезометарске линије, отпори трења, протицај.
5. недеља
Течење у каналима – распоред брзина, поврсинска брзина, протицај.
6. недеља
Течење у каналима – сироки праг као мерач протицаја.
7. недеља
Течење у каналима – сужење као мерач протицаја.
8. недеља
Течење у каналима – оштроивични прелив као мерач протицаја.
9. недеља
Течење у каналима – устава као мерач протицаја.
10. недеља
Теренска мерења – канали са прагом, сужењем, итд. – одређивање протицаја.
11. недеља
Речна хидрометрија – батиметријска снимања дна корита.
12. недеља
Речна хидрометрија – мерења нивоа.
13. недеља
Речна хидрометрија – распоред брзина у брзинским вертикалама, одређивање протока интеграцијом.
14. недеља
Речна хидрометрија – узимање узорака суспендованог наноса, обрада и одређивање проноса.
15. недеља
Речна хидрометрија – узимање узорака наноса са дна, обрада узорака, гранулометријске криве.

Практична настава

Практична настава по свом садржају прати теоријску наставу.

Литература

  1. Г. Хајдин: Механика флуида. Књига друга. Увођенје у хидраулику. Београд, Грађевински факултет Универзитета у Београду 2002.
  2. Г. Хајдин: Механика флуида. Књига трећа. Додатна поглавља. Београд, Грађевински факултет Универзитета у Београду 2009.
  3. I. E. Idelchik: Handbook of Hydraulic Resistence. Second Edition, Revised and Augmented. Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo: Springer-Verlag 1986.
  4. С. Јовановић, О. Бонацци и М. Анђелић: Хидрометрија», Грађевински факултет Универзитета у Београду, 1997.
  5. МЕПРОКС 80: Зборник радова, Семинар о мерењу протицаја у отвореним каналима и системима са слободном површином, Београд, 1980.
  6. R. J. Goldstein: Fluid Mechanics Mesurements», Hemisphere Pub. Corp. 1983.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе и консултације.
(Током сместра ће се континуално задавати задаци са роком израде од једне до две недеље.
Захтеваће се да се сваки задатак заврши у задатом року. Сваки задатак ће бити прегледан, оцењен и, по потреби, пропраћен коментарима и препорукама наставника).

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Рад током семестра-вежбе
50
Завршни испит
Поена
Писмени испит
50
Scroll to Top