”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Механика тла

Механика тла

Предавања: Ива Деспотовић
Вежбе: Асистент Немања Браловић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Математика 1-2-3, Механика 1-2, Отпорност материјала 1-2.

Циљ предмета

Предмет има за циљ да пружи основна знања из теренско-лабораторијских метода испитивања
физичких карактеристика тла, метода идентификације и класификације тла и начина формирања
геомеханичких подлога. Након тога, кроз практичне вежбе, студенти савлађују основна знања о утицају
воде на тло, прорачун напона и деформација у тлу, прорачун носивости и слегања плитких и дубоких
темеља, прорачун притиска тла на потпорне зидове, прорачун стабилности насипа, природних и
вештачких косина, примена рачунара у механици тла.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Увод, литература, законска регулатива, постанак тла, подела и класификација тла.
2. недеља
Теренски истражни радови, врста и обим истраживања, геомеханички профил.
3. недеља
Основни параметри тла, лабораторијска испитивања.
4. недеља
Напони и деформације, принцип ефективних напона.
5. недеља
Вода у тлу, филтрација, ефективни напони, статички и динамички притисак воде.
6. недеља
Чврстоћа тла, методе испитивања.
7. недеља
Деформабилност тла, методе испитивања.
8. недеља
Прорачун напон и слегања у тлу.
9. недеља
Прорачун напон и слегања у тлу.
10. недеља
Прорачун притиска тла на потпорне конструкције.
11. недеља
Прорачун притиска тла на потпорне конструкције.
12. недеља
Прорачун носивости плитких темеља.
13. недеља
Прорачун носивости плитких темеља.
14. недеља
Прорачун носивост дубоких темеља.
15. недеља
Прорачун стабилности косина.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. М. Максимовић: Механика тла, Грађевинска књига Београд, 2005.
  2. Најдановић, Обрадовић: Механика тла у инжењерској пракси, Јарослав Черни, Београд, 1981.
  3. М. Максимовић, П. Сантрач: Збирка задатака из основа механике тла, Графопродукт, Суботица,
    2003.
  4. Е. Нонвеилер: Механика тла и темељење грађевина, Школска књига Загреб, 1990.

Методе извођења наставе

Предавање, вежбе, графички радови, интернет, консултације.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 3
Практична настава: 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
25
Завршни испит
Поена
Писмени испит
25
Усмени испит
45
Scroll to Top