”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Механика лома

Механика лома

Предавања: Проф. Драган Д. Милашиновић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Докторске академске студије
Статус предмета: Студијски истраживачки рад
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема.

Циљ предмета

Савладавање истраживачких приступа и метода у конструкцијама и материјалима, са циљем припрема за израду докторске тезе.

Исход предмета

Припрема за израду докторске тезе.

Садржај предмета

Теоријска настава

 • Механика лома инжењерских материјала
 • Теоријска кохезиона чврстоћа
 • Фактор концентрације напона
 • Griffith-ва теорија прслине
 • Напонска анализа у околини прслине
 • Линеарно еластична механика лома
 • Тензор количине кретања-J интеграл
 • Прслине у еласто-пластичним материјалима
 • Отварање прслине
 • Општи случај пропагације прслине у равни
 • Динамичко ширење прслине
 • Нумерички методи у механици лома
 • Примена Green-ве функције и Weight функције
 • Примена коначних елемената
 • Примена граничних елемената

Практична настава

Током семестра ће се задавати краћи задаци са роком израде од једне до две недеље односно дужи задаци – семестрални пројекти.

Литература

 1. Gladwell G.M.L., Aliabadi M.H. & Rooke D.P. Numerical Fracture Mechanics, Kluwer Academic Publishers, Great Britain, 1991.
 2. Шумарац Д. Крајчиновић Д., Основи механике лома, Научна књига, Београд, 1990.
 3. Hertzberg R. W., Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials, John Wiley & Sons, New York, 1976.

Методе извођења наставе

Менторски рад, задаци, семестрални пројекти, консултације.
Током семестра ће се задавати краћи задаци са роком израде од једне до две недеље односно дужи задаци – семестрални пројекти. Захтеваће се да се сваки задатак заврши у задатом року. Сваки задатак ће бити прегледан, оцењен и, по потреби, пропраћен коментарима и препорукама наставника. У случају семестралних пројеката предвиђена је јавна презентација која ће се такође оцењивати.

Број часова активне наставе

Број часова активне наставе: 5
Предавања: 2
Студијски истраживачки рад : 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Рад током семестра (израда задатака, израда и одбрана семестралних пројеката):
максимално 50 (минимално 27.5 за позитиван успех)
Завршни испит (писмени и/или усмени):
максимално 50 (минимално 27.5 за позитиван успех)
Scroll to Top