”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Механика 1

Механика 1

Предавања и вежбе: Доц. Ђерђ Варју

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Теоријске основе и неопходна знања механике крутог недеформабилног тела у грађевинском
конструктерству. Проучавају се појмови, принципи, теореме, закони равнотеже као специјалног случаја
кретања материјалне тачке односно крутог недеформабилног тела – статика.

Исход предмета

Усвојена сазнања обезбеђују праћење и савладавање наставног градива из других стручних предмета.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Увод. Сила и систем сила. Врсте веза у статици. Аксиоми веза.
2. недеља
Аксиоми статике. Анализа сила. Систем сила са заједничком нападном тачком. Разлагање дате силе на компоненте.
3. недеља
Систем од две силе са паралелним нападним линијама. Спрегови сила.
4. недеља
Редукција силе на тачку. Момент силе за осу. Редукција сила произвољно распоређених у простору, без заједничке нападне тачке.
5. недеља
Статичке инваријанте датог система сила. Услови равнотеже система сила у простору. Варињонова теорема.
6. недеља
Систем сила у равни. Систем сила са паралелним нападним линијама.
7. недеља
Тежина и тежиште тела. Тежиште материјалне линије. Тежиште површи.
8. недеља
Равнотежа три силе у равни. Услови равнотеже три силе у равни.
9. недеља
Први колоквијум.
10. недеља
Статички одређени пуни линијски носачи у равни и простору.
11. недеља
Прости и сложени пуни линијски носачи у равни и простору.
12. недеља
Основни постулат статике материјалних система. Реaкције веза сложеног линијског носача.
13. недеља
Линијски подељено (континуално) оптерећење носача. Силе у пресеку линијског носача. Диференцијалне везе између оптерећења и сила у пресеку линијског носача.
14. недеља
Статички одређени решеткасти носачи у равни и простору. Одређивање сила у штаповима.
15. недеља
Други колоквијум.

Практична настава

Аудиторне вежбе прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Н. Наерловић – Вељковић: Механика 1, Научна књига, Београд, 1992.год.
  2. В. Богуновић: Механика 1, Центар за умножавање Г.Ф. Београд, Београд, 1997.
  3. С. М. Тарг: Теоријска mеханика – кратак курс, Грађевински књига, Београд, 1985.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијум, семинарски рад, консултације.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2
Практична настава: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
10
Практична настава
10
Колоквијуми (2)
10+10=20
Завршни испит
Поена
Писмени испит
30
Усмени испит
30
Scroll to Top