”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Матрична анализа конструкција

Матрична анализа конструкција

Предавања и вежбе: Проф. Мартина Пурчар Војнић

Студијски програм: Конструкције и материјали
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Статика конструкција 1

Циљ предмета

Упознавање са матричном методом прорачуна инжењерских конструкција, погодном за примену на рачунарима.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Уводне напомене. Преглед једначина техничке теорије савијања правог штапа потеорији првог реда. Прорачун померања тачака еластичне линије штапа.
2. недеља
Tачнa методa деформације. Деформацијски одређен и статички еквивалентан систем. Појам матрице крутости и матрице флексибилности.
3. недеља
Матрична анализа штапа. Основне статичке и кинематичке величине. Директан поступак – матрица крутости и вектор еквивалентног чворног оптерећења штапа.
4. недеља
Формирања матрице крутости и вектора еквивалентног оптерећења за штапове изложене аксијалном напрезању, савијању у равни, торзији и сложеном напрезању. Базна матрица крутости – 1 део.
5. недеља
Формирања матрице крутости и вектора еквивалентног оптерећења за штапове изложене аксијалном напрезању, савијању у равни, торзији и сложеном напрезању. Базна матрица крутости – 2 део.
6. недеља
Формирања матрице крутости и вектора еквивалентног оптерећења за штапове изложене аксијалном напрезању, савијању у равни, торзији и сложеном напрезању. Базна матрица крутости – 3 део.
7. недеља
Колоквијум 1
8. недеља
Матрична анализа система штапова. Матрица трансформације равних носача. Контурни услови. Одређивање померања чворова и реакција ослонаца.
9. недеља
Једначине система. Директно формирање једначина система.
10. недеља
Ортогонални оквири. Решеткасти носачи. Континуални носачи.
11. недеља
Симетрични носачи. Просторни носачи. Роштиљи.
12. недеља
Колоквијум 2
13. недеља
Рачунарски програм TOWER. Графички интерфејс.
14. недеља
Прорачунски модели. Препроцесор, процесор и поспроцесор апликације Тower.
15. недеља
Примена програма за прорачун линијских и површинских конструкција.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. М. Ђурић: Теорија оквирних конструкција, Грађевинска књига, Београд, 1972.
  2. М. Секуловић: Теорија линијских носача, Грађевинска књига, Београд 2005.
  3. М. Петронијевић: Теорија конструкција I, Грађевински факултет, Београд 2013
  4. http://radimpex.rs/download.php?id=1&lang=sr – упуство за коришћење програма Tower.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијум, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
30
Завршни испит
Поена
Писмени испит
30 (мин 15)
Усмени испит
30 (мин 15)

Напомена:

  • Стечени поени предиспитних обавеза (минимално 25 поена) важе за текућу и наредну годину.
  • Уколико студент освоји мање од 25 поена предиспитних обавеза поново уписује предмет.
Scroll to Top