”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Лепљене ламелиране дрвене конструкције

Лепљене ламелиране дрвене конструкције

Предавања и вежбе: Проф. Љиљана М. Козарић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Отпорност материјала 1 и 2, Дрвене конструкције

Циљ предмета

Овладавање знањима неопходним за пројектовање, извођење и одржавање конструкција од лепљеног
ламелираног дрвета.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Обнављање градива из области дрвених конструкција. Допуштени напони и начин димензионисања.
2. недеља
Допуштени напони код лепљених ламелираних дрвених конструкција.
3. недеља
Начин димензионисања и прорачун елемената лепљено ламелиране дрвене конструкције.
4. недеља
Прорачун стабилности витких елемената од лепљеног ламелираног дрвета.
5. недеља
Прорачун кровних елемената.
6. недеља
Прорачун по EC-5.
7. недеља
Договор о начину израде и теми семинарског рада.
8. недеља
Лепкови. Врсте, начин наношења, дејства и тестирање.
9. недеља
Технологија производње лепљених ламелираних носача.
10. недеља
Хале. Формирање диспозиције.
11. недеља
Хале. Главни носачи, спрегови и остали делови хала.
12. недеља
Формирање детаља код лепљених ламелираних дрвених конструкција.
13. недеља
Мостови.
14. недеља
Обилазак објеката изведених од лепљеног ламелираног дрвета.
15. недеља
PПријем семинарских радова. Сумирање градива.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Милан Гојковић, Драгослав Стојић: Дрвене конструкције, Грађевински факултет & Гроскњига,
    Београд, 1996.
  2. Милан Гојковић; Бошко Стевановић и др: Дрвене конструкције-збирка задатака и изводи из
    прописа, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Београд, 2009.
  3. Важећи прописи и стандарди, EC-5
  4. Ромић: Лепљене ламелиране конструкције, Грађевинска књига, Београд, 1994.

Методе извођења наставе

Предавање, вежбе, семинарски рад, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Семинарски рад
30
Завршни испит
Поена
Писмени испит
30
Усмени испит
30
Scroll to Top