”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Лаке металне конструкције

Лаке металне конструкције

Предавања: Доц. Смиља Бурсаћ

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

Циљ предмета

Упознавање Алуминијумских легура и хладно обликованих профила са прорачунима и димензионисањима елемената конструкција.

Исход предмета

Реализација предвиђени циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Конструкције од Алуминијумских легура. Производња Алуминијума и Алуминијских легура.
2. недеља
Механишка и физичка својства Алуминијумских легура.
3. недеља
Основе прорачуна носећих конструкција од алуминијумских легура.
4. недеља
Аксијално оптеређени елементи на затезање и притисак.
5. недеља
Локална стабилност елемента попречног пресека.
6. недеља
Елементи изложени савијању.
7. недеља
Елементи изложени притиску и савијању.
8. недеља
Примери примене алуминијуских легура за носеђе конструкције у грађевинарству.
9. недеља
Прорачун и конструисање челичних конструкција од хладно обликованих профила. Материјал, начин производње.
10. недеља
Врсте хладно обликованих производа, област примене у грађевинарству.
11. недеља
Понашање хладно обликованих профила под дејством статичког оптерећења.
12. недеља
Понашање хладно обликованих профила под дејством статичког оптерећења.
13. недеља
Развој техничке регулативе и научно истраживачки рад.
14. недеља
Пројектовање конструкција од хладно обликованих профила према Еврокоду 3.
15. недеља
Стручна пракса.

Практична настава:

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Д. Буђевац, З. Марковић, Д. Богавац, Д. Тошић: Металне конструкције, Грађевински факултет-Београд, 1999.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, семинар, консултације.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2
Практична настава: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
Семинарски рад
65
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Усмени испит
30
Scroll to Top