”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Космичка геодезија

Космичка геодезија

Предавања: Проф. Вукан Огризовић
Вежбе: Асистент Славица Илијевић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

Циљ предмета

Упознавање са основним принципима, техникама и математичким моделима космичке геодезије и њиховим карактеристима под утицајем Земљине геометрије, ротације, гравитационог поља и атмосфере.

Исход предмета

Након одслушаног предмета, студент ће нити оспособљен за рачунање Земљиних оријентационих параметара, рачунање основних параметара космичког времена и употребу метода сателитске геодезије и радио-астрономије за потребе извођења фундаменталних геодетских величина.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Примена метода космичке геодезије. Примењене технологије. Подела метода.
2. недеља
Таласно кретање. Основе простирања таласа кроз атмосферу.
3. недеља
Простирања сигнала кроз тропосферу и јоносферу. Одређивање атмосферских параметара.
4. недеља
Орбитално кретање. Једначине кретања у теоријским и поремећајним орбитама сателита.
5. недеља
Основе радио-астрономије. Дугобазисна интерферометрија – принципи, инструменти и математички модели. Земљини оријентациони параметри. Одређивање Међународног небеског референтног оквира.
6. недеља
Импулсно мерење дужина. Станице за ласерско мерење дужина до сателита и Месеца. Формуле и оцена тачности. Примена.
7. недеља
Одбрана првог дела елабората.
8. недеља
Сателитска радио-алтиметрија. Једначине опажања. Разрада математичког модела. Подручја примене.
9. недеља
Космичко време, појам и значај. Извори космичког времена. Соларни, међупланетарни, међузвездани и орбитални утицаји.
10. недеља
GNSS рефлектометрија: Појам, значај и примена.
11. недеља
GNSS рефлектометрија: Појам, значај и примена.
12. недеља
Основе теорије космичког лета. Почеци, историјат и развој.
13. недеља
Навигација применом метода класичне астрономије.
14. недеља
Навигација и навођење космичких летелица. Лунарна геодезија. Лунарни референтни систем.
15. недеља
Одбрана елабората.

Практична настава

Вежбе. Рачунање укупног садржаја електрона (TEC) у јоносфери из података GNSS мерења. Израда карте дневних промена TEC за одређено подручје. Рачунање Земљиних оријентационих параметара и израда графикона њихове промене у времену. Рачунање висине воденог огледала из података GNSS-R мерења.

Литература

  1. Seeber, G.: Satellite Geodesy> foundations, methods, and applications, 2nd completelz revised and extended edition, Walter de Gruyter GmbH & Co, KG, Berlin, 2003.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
Одбрана елабората
50
Колоквијуми
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Усмени испит
50
Scroll to Top