”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Корозија и заштита грађевинских материјала

Корозија и заштита грађевинских материјала

Предавања и вежбе: Доц. Арпад Чех

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Грађевински материјали 1 и 2

Циљ предмета

Циљеви предмета су упознавање са теоријом и проблематиком корозије, заштите, санације, отпорности и трајности грађевинских материјала и начином примене у разним срединама и условима.

Исход предмета

Стицање знања из области корозије грађевинских материјала. Физички, хемијски, физичко-хемијски, биолошки и други облици корозије. Понашање грађевинских материјала у средини која их окружује. Оспособљавање за теоретски и практичан рад у тој области и лакше савладавање знања из области корозије материјала, пројектовање и примену материјала у средини која их окружује. Са посебним освртом на сигурност и трајност материјала и објеката са заштитом човекове околине и одрживи развој. Економски аспекти који настају корозијом.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Уводне напомене, значај изучавања корозије и заштите материјала у земљи и у свету, примери величине штета на годишњем нивоу у свету.
2. недеља
Методе утврђивања и испитивања корозије, прописи и стандарди.
3. недеља
Корозиона осетљивост традиционалних и нових материјала.
4. недеља
Хемизми настајања корозије материјала и начини заштите.
5. недеља
Деловање микроорганизама на материјале као облик корозије и начини заштите.
6. недеља
Теренска настава практичног изучавања и утврђивања корозионих процеса различитих материјала у срединама веће и мање агресивности.
7. недеља
Корозија вештачког камена (бетона и малтера), начини заштите и санације.
8. недеља
Корозија природног камена, начини заштите и санације.
9. недеља
Корозија керамичких материјала, начини заштите и санације.
10. недеља
Корозија метала, начини заштите и санације.
11. недеља
Корозија дрвета, начини заштите и санације.
12. недеља
Корозија материјала на бази полимера, начини заштите и санације.
13. недеља
Корозија материјала на бази битумена и катрана, начини заштите и санације.
14. недеља
Употреба материјала у хемијски агресивним срединама.
15. недеља
Нови материјали,отпорни против разних врста корозија.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе, теренске вежбе.

Литература

  1. С. Младеновић, М. Петровић, Г. Риковски: Корозија и заштита материјала-Технолошки приручник, Рад, Београд, 1985.
  2. М. Мурављов: Грађевински материјали, Научна књига, 1989.
  3. Др Б. Скендеровић, др М. Кекановић: Грађевински материјали, АГМ књига, Београд, 2011.
  4. Ј. М. Баженов: Технологија бетона, Висшаја школа, Москва, 1978.
  5. А. М. Невил: Својства бетона, Грађевинска књига, Београд, 1978.
  6. B. György, B. L. György: Betonszerkezetek Tartóssága, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2008.
    7 М. Мурављов, Д. Јефтић: Грађевински материјали 2, Грађевински фак. Београд,1999.
  7. Други савремени литературни и интернет извори, по препоруци предметног наставника.

Методе извођења наставе

Теоријска анализа градива и практична провера у лабораторију и на терену.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Семинарски рад
60
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Усмени испит
30
Scroll to Top