”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Конструктивни системи

Конструктивни системи

Предавања и вежбе: Илија М. Миличић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: Нема

Циљ предмета

Упознавање студената са основним структурама, конструктивним системима архитектонских и грађевинских објеката у интеракцији са концептуалним, идејним пројектовањем и грађењем применом методологије рачунарског моделирања и симулација.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Уводне напомене.
2. недеља
Основни материјали носиви структура конструктивни система.
3. недеља
Основе науке о чврстоћи материјала елемената конструктивни система.
4. недеља
Стабилност и крутост носиве конструкције – основни задатак.
5. недеља
Концептуално пројектовањe – прелиминарна прорачунска анализа са димензионисањем попречни пресека носиви конструкција.
6. недеља
Носачи – 2Д модели и стабилност носиве конструкције.
7. недеља
Носачи – 3Д модели и стабилност носиве конструкције.
8. недеља
Идејно пројектовање и димензионисање структура конструктивни система.
9. недеља
Рачунарско моделирање конструкција – класификација структура.
10. недеља
Моделирање монолитни, монтажни и полумонтажни конструкција.
11. недеља
Концепт асеизмичког пројектовања – основе земљотресног инжењерства.
12. недеља
Дејства на конструкције – модели оптерећења носиви конструкција.
13. недеља
Фундирање структура конструктивни система.
14. недеља
Прописи и стандарди као примарни и ограничавајући фактор код моделирања конструкција.
15. недеља
Предаја и преглед графичког задатка.

Практична настава

Вежбе. Аудиторне вежбе прате ток теоријске наставе.

Литература

 1. E. Нојферт: Архитектонско пројектовање, ГК, Београд, 2002.
 2. Р. Трбојевић: Архитектонске конструкције, Орион Арт, 2003.
 3. М. Лукић: Соларна архитектура, Научна књига Београд, 1994.
 4. М. Митаг: Грађевинске конструкције, Грађевинска књига, Београд, 2003.
 5. В. Брчић: Отпорност материјала, Грађевинска књига, Београд, 1989.
 6. М. Ђурић: Статика конструкција, Грађевинска књига, Београд 1979.
 7. М. Ђурић: Стабилност и динамика конструкција, Грађевински факултет у Београду, Београд, 1980.
 8. М. Гојковић: Дрвене конструкције, Грађевински факултет Београд, 1983.
 9. Д. Буђевац: Челичне конструкције, Медифарм и ГК, Београд, 1992.
 10. М. Мурављов: Грађевински материјали, ГК Београд, 2000.

Методе извођења наставе

Предавање, вежбе, семинари, интернет, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 3
Вежбе: 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Активност у току вежби
5
Графички задатак
40 (мин 20)
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Усмени испит
50 (мин 25)

Напомена:

 • Предаја графичког задатка на крају семестра текуће године је обавезна.
 • Стечени поени предиспитни обавеза (минимално 30 поена) важе за текућу и наредну годину.
 • Уколико студент освоји мање од 30 поена предиспитни обавеза поново уписује предмет.
Scroll to Top