”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Концепти и примене експерименталних метода у анализи конструкција

Концепти и примене експерименталних метода у анализи конструкција

Предавања: Доц. Варју Ђерђ

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Докторске академске студије
Статус предмета: Студијски истраживачки рад
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема.

Циљ предмета

Савладавање истраживачких приступа и метода у конструкцијама и материјалима, са циљем припрема за израду докторске тезе.

Исход предмета

Припрема за израду докторске тезе.

Садржај предмета

Теоријска настава

 • Преглед метода експерименталне анализе конструкција
 • Испитивање конструкција у природној величини и моделска испитивања
 • Материјали и технике израде еластичних модела
 • Материјали и технике израде нееластичних модела
 • Инструменти за испитивање конструкција: принципи и примена
 • Системи за наношење оптерећења и лабораторијске технике
 • Димензионални ефекти, прецизност и поузданост мерења
 • Испитивање конструкција у природној величини и њихових модела под дејством динамичких оптерећења

Практична настава

Семестрални пројекат: Израда модела и његово испитивање или испитивање једне конструкције у природној величини и израда студије о понашању испитиване конструкције.

Литература

 1. „Eksperimentalne metode u projektiranju konstrukcija“, Brčić, V. Čukić, R., Građevinska knjiga, Beograd, 1988.
 2. „Structural modeling and experimental techniques“, Harry G. Harris, Gajanan M. Sabins, CRC Press, Boca Raton, Florida, USA, 1999.
 3. „Forensic Structural Engineering Handbook“, Robert Ratay, McGrowHill, New York, USA, 2000.
 4. „Experimental Structural Dynamics: An Introduction to Experimental Methods of Characterizing Vibrating Structures“, Robert E. Coleman, AuthorHouse, USA, 2004.

Методе извођења наставе

Менторски рад, задаци, семестрални пројекти, консултације.
Током семестра ће се задавати краћи задаци са роком израде од једне до две недеље односно дужи задаци – семестрални пројекти. Захтеваће се да се сваки задатак заврши у задатом року. Сваки задатак ће бити прегледан, оцењен и, по потреби, пропраћен коментарима и препорукама наставника. У случају семестралних пројеката предвиђена је јавна презентација која ће се такође оцењивати.

Број часова активне наставе

Број часова активне наставе: 5
Предавања: 2
Студијски истраживачки рад : 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Рад током семестра (израда задатака, израда и одбрана семестралних пројеката):
максимално 50 (минимално 27.5 за позитиван успех)
Завршни испит (писмени и/или усмени):
максимално 50 (минимално 27.5 за позитиван успех)
Scroll to Top