”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Комуникације, презентације и преговарање

Комуникације, презентације и преговарање

Предавања и вежбе: Проф. Јелена Гучевић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Циљ овог предмета је постизање знања и вештина неопходних за добру комуникацију као најважнијег фактора за успех у послу како у националним стручним оквирима тако и шире. Презентацијa је облик комуникације и када се уоче међусобне разлике, конфликти или нове пословне прилике комуницирање постаје преговарање. Преговарање је интелектуални процес и начин да се разреше конфликти и разлике кроз директну комуникацију, а које настају услед различитих интереса и циљева у пословању.

Исход предмета

Као исход очекује се да студент поред постојећих комуникативних способности, које су недовољне за успешну пословну комуникацију, стекне знања базирана на истраживању и пракси. Да овлада техникама и вештином комуникација, преговарања и вештином припреме и држања презентација.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Дефиниција појмова преговарања, комуникације и презентације.
2. недеља
Врсте комуникације – Вербална, Невербална, Паравербална: Типови канала комуникације.
3. недеља
Проблеми у комуникацији (узроци и природа сукоба, учесници и методе решавања сукоба).
4. недеља
Стилови комуницирања, тешки саговорници у комуникацији.
5. недеља
Активно слушање и непосредна пословна комуникација.
6. недеља
Говорна комуникација, писана пословна комуникација.
7. недеља
Пословно писмо, комуникација електронском поштом, интерна и екстерна пословна комуникација.
8. недеља
9. недеља
Пословно облачење.
10. недеља
Пословна презентација Фазе у припреми, препоруке за ефективну презентацију, припрема визуелних средстава за презентацију.
11. недеља
Преговарање: Елементи преговарања, фазе преговарачког процеса, припрема за преговоре, размена информација (интеракција), закључивање споразума.
12. недеља
Одређивање времена преговора, локација преговора, стилови преговарања, преговарачи као личности корисне особине преговарача, штетне особине преговарача.
13. недеља
Резултат преговарања, тактике преговарања, постављање екстремних захтева, Тактика „добрих и лоших момака“, Тактика употребе осећања (емоција), Тактика ограниченог овлашћења и позивања на ауторитет, Тактика „узми или остави“.
14. недеља
Грешке преговарача, савети за успешне преговоре.
15. недеља

Практична настава

Вежбе.
Радионице и решавања студија случаја где би учесници били у могућности да комуницирају међусобно и имплементирају своје знање. Акценат групног рада би био на стављању учесника у улогу преговарача и могућности мењања улога.
Вежбе из писане комуникације.
Израда презентација у рачунарској лабораторији.
Јавна презентација.

Литература

  1. Филиповић В., Костић М., Прохаска С.: Односи с јавношћу – Пословна комуникација, Пословни имиџ, Професионално понашање, ФОН Менаџмент, Београд, 2003.
  2. Цветановић В.: Kултура пословног комуницирања, Обележја, Школска књига, Београд, 1999.
  3. Fisher R., Ury W., Paton B.: Getting to Yes, Negotiating Agreement Without Giving In, Random House Business Book, London, 1999.
  4. Стевановић В.: ECDL Modul 6 – Prezentacije, Službeni glasnik, Beograd, 2012.

Методе извођења наставе

Предавања: Теме се обрађују према редоследу наведеном у садржају предмета.
Вежбе: Групни рад, радионице, писана комуникација, израда презентација; консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 1

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
10
Вежбе
40
Презентација
10
Завршни испит
Поена
Писмени испит
30
Усмени испит
10
Scroll to Top