”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Комплексни синтезни пројекат

Комплексни синтезни пројекат

Предавања и вежбе: Проф. Милена Грбић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Mастер академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

Циљ предмета

Упознавање и савлађивање приступа пројектовању стамбених објеката сложене структуре са јавним садржајем као микро урбане целине са посебним односом према наслеђеној градњи у микроокружењу. Циљ предмета је да се самосталним пројектом успостави однос становања и јавних инфраструктурних простора, односа објекта према урбаном окружењу.

Исход предмета

Оспособљавање студената за самосталност у пројектовању сложених стамбено-пословних комплексних објеката као припрема за израду мастер рада и касније самостално деловање у пракси.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Увод у курс.
2. недеља
Проблемско посматрање теме.
3. недеља
Дефинисање иницијалног поља деловања.
4. недеља
Локација и програм: анализа.
5. недеља
Дефинисање програмско-просторног концепта.
6. недеља
Постављање архитектонско-урбанистичког концепта.
7. недеља
Разрада архитектонско-урбанистичког концепта.
8. недеља
Идејно решење разрада: организација.
9. недеља
Идејно решење разрада: конструкција; Стамбени квартови и употреба NSDI.
10. недеља
Идејно решење разрада: материјализација.
11. недеља
Идејно решење разрада: архитектонски детаљ.
12. недеља
Идејно решење разрада: просторни модел.
13. недеља
Финализација идејног пројекта; Урбани развој и употреба просторних података – NSDI.
14. недеља
Финализација идејног пројекта.
15. недеља
Финализација идејног пројекта; Реконструкција и развој центара употребом NSDI.

Практична настава:

Израда пројекта;
Приближавање NSDI у пракси (улога каталога и каталошких сервиса;
Предочавање примера добрих геопортала и портала отворених података, дискусија добрих портала…)

Литература

  1. Миленковић Б., Увод у архитектонску анализу, ДИП Грађевинска књига, В издање, 2001., Београд
  2. Миленковић Б., Увод у архитектонску анализу 2, ДИП Грађевинска књига, ИИ издање, 2001., Београд
  3. Миленковић Б., Форма прати тему (АФ, МПУ, 2015)
  4. Кордић М., Међупростор (Задужбина Андрејевић, 2012)
  5. Baudrilliard Ј., Nouvel Ј., Сингуларни објекти – Архитектура и филозофија (АГМ, 2008)

Методе извођења наставе

Теоријска анализа градива, практични рад на изради пројекта, колоквијуми, консултације, теренска настава.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2
Практична настава: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
10
Графички рад
40
Колоквијуми
20
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Усмени испит
30
Scroll to Top