”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Катастар непокретности 1

Катастар непокретности 1

Предавања: Доц. Јелена Таталовић
Вежбе: Асистент Богдан Бојовић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Кроз овај предмет студенти се упознају са основним принципима катастра непокретности, изради, одржавању и обнови катастра непокретности, као и о катастру водова и подземних објеката.

Исход предмета

Студенти су упознати са свим поступцима оснивања, обнове и одржавања катастра непокретности, катастра водова и израде дигиталних катастарских планова непокретности и водова.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Основни појмови о катастру земљишта и катастру непокретности.
2. недеља
Регистри непокретности.
3. недеља
Састав катастра непокретности.
4. недеља
Начела катастра непокретности.
5. недеља
Уписи права на непокретности.
6. недеља
Израда катастра непокретности, катастарско класирање.
7. недеља
I колоквијум.
8. недеља
Бонитирање, излагање података премера и катастарског класирања на јавни увид.
9. недеља
Одржавање катастра непокретности.
10. недеља
Обнова катастра непокретности.
11. недеља
Основни појмови о катастру водова.
12. недеља
Прикупљање података о водовима, међусобно усаглашавање водова.
13. недеља
Мерење, прикупљање и утврђивање мерних и описних података о водовима.
14. недеља
Одржавање катастра комуналних уређаја.
15. недеља
II колоквијум.

Практична настава:

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. М. Миладиновић: Катастар непокретности, Београд 2004.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
30
Завршни испит
Поена
Писмени испит
30
Усмени испит
30
Scroll to Top