”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Инструменти планирања регионалног развоја

Инструменти планирања регионалног развоја

Предавања: Проф. Викторија Алaџић
Вежбе: Асистент Дијана Ђурић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Упознавање са појмом и факторима регионалног развоја и инструментима планирања уравнотеженог одрживог регионалног развоја, посебно неразвијених подручја. Истицање значаја веће конкурентности региона и регионалне просторне интеграције у шире окружење. Осим просторног аспекта, инструменти планирања регионалног развоја обухватају и активности везане за институционални, законодавни и стратешки оквир политике управљања регионалним развојем. Такође, студенти докторских студија ће бити упознати са теоријско-методолошком апаратуром планирања и програмирања развоја регионалне инфраструктуре као интегралне целине у оквиру структура и активности у простору.

Исход предмета

Усвајање научно-апликативних сазнања везаних за проблематику планирања уравнотеженог, одрживог, регионалног развоја.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Појам регионалног развоја.
2. недеља
Критеријуми и принципи регионалног развоја.
3. недеља
Децентрализација, полицентрични развој и однос село-град у поцесу планирања просторног развоја.
4. недеља
Потенцијали простора Србије, као детерминанта одрживог регионалног развоја.
5. недеља
Проблематика регионализације у Србији.
6. недеља
Правци и приоритети планирања одрживог регионалног развоја Србије.
7. недеља
Институционални, законодавни и стратешки оквир политике регионалног развоја Србије.
8. недеља
Стратешко планирање и управљање регионалним развојем.
9. недеља
Место регионалне инфраструктуре у имплементацији стратешких (просторних) планова.
10. недеља
Процес просторне интеграције, као фактор регионалног развоја.
11. недеља
Реализација макро и микро економских мера у циљу постизања регионалног развоја.
12. недеља
Европски инструменти – фондови регионалног развоја.
13. недеља
Циљеви регионалне политике ЕУ.
14. недеља
Европска документа просторног развоја.
15. недеља
Перспективе просторног развоја ЕУ.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе. Колоквијуми.

Литература

 1. 1 Вујошевић М., (2006). ‘Нови европски документи одрживог развоја и приоритети институционалног и организационог прилагођавања у Србији и Црној Гори’, у М. Вујошевић, М. Филиповић (ред.), Одрживи развој у СЦГ: Институционално прилагођавање решењима и пракси у ЕУ, с. 301-374, Економски факултет Универзитета у Београду и Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд.
 2. Вујошевић М. (2008). Стратегија просторног развоја Р. Србије – студијско-аналитичке основе.
  „Планирање одрживог (просторног) развоја у ЕУ – приказ новијих докумената и иницијатива“. Републичка агенција за просторно планирање, ИАУС, Београд
 3. Grigg S.N. (1988): Infrastructure engineering and management. Jonn Wiley & Sons, New York, Chichester,
  Brisbane, Toronto, Singapore.Grupa autora (2006). Metropolitan Networking in CADSES, Geografski fakultet Beograd, SPECTRA Centre, Bratislava, IOR, Drezden, Beograd, ured. B.Stojkov.
 4. Дерић Б, Атанацковић Б. (2000), Концепција регионалног развоја Србије. Регионални развој и
  демографски токови балканских земаља, књ. 5, Економски факултет, Универзитет у Нишу.
 5. Жегарац З., Лукић Б. (1997): Инфраструктурни системи као иницијатори регионалног развоја и демографских токова у Србији. Монографија: “Регионални развој и демографски токови балканских
  земаља“, Економски факултет Универзитета у Нишу, Ниш.
 6. Јakopin, E. (2005), Regionalne neravnomernosti kao limitirajući faktor razvoja Srbije, Kopaonik, Savetovanje ekonomista Srbije (SES).
 7. Jakopin, E. (2007), Strateški pristup regionalnom razvoju Srbije, Međunarodni naučni skup: Rast institucionalnog kapaciteta i investicionih mogućnosti: glavni izazovi za Srbiju u 2007, SES, Kopaonik.
 8. Jakopin E., Perišić A. (2010), Regionalni razvoj. FEFA, Beograd.
 9. Михаиловић, К. (1990). Регионална стварност Југославије, Економика, Београд.
 10. 10.Оцић Ч (2002). Региономика: Уводна разјашњења. Зборник Матице српске за друштвене науке бр. 112-113 (стр.7-67).
 11. Нацрт просторног плана Републике Србије 2010-2014-2021. МЖСПП, РАПП. – део о регионалном
  развоју/*Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010 до 2020. Службени гласник РС бр. 88/2010
 12. Територијална агенда ЕУ до 2020. године и стање и перспективе простора ЕУ. Инжењерска комора
  Србије, Матична секција планера (2012) преводи, књ.8. Београд.
 13. Working for the regions. EU regional policy 2007-2013, EU, Regional Policy, Inforegio, January 2008.h.
 14. Друга расположива литература и интернет.

Методе извођења наставе

Теоријска настава у учионици уз помоћ аудио виузелне опреме, практични примери из праксе кроз посете активним градилиштима у граду.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
45
Завршни испит
Поена
Писмени испит
20
Усмени испит
25
Scroll to Top