”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Инсталације у зградарству

Инсталације у зградарству

Предавања и вежбе: Доц. Огњен Габрић

Студијски програм: Архитектонско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Основе пројектовања зграда, Пројектовање вишепородичног становања, Завршни радови

Циљ предмета

Упознавање и савлађивање поступка пројектовања водоводних и канализационих инсталација код стамбених, угоститељских и канцелариских простора, као и усвајање неопходних знања о свим врстама инсталација у зградарству.

Исход предмета

Крајњи резултат је израда Пројекта водоводних и канализационих инсталација.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Инсталација водовода: снабдевање и могући извори санитарне питке воде.
2. недеља
Основне схеме: функција, материјали и извођење инсталација за воду.
3. недеља
Водоводне инсталације, врсте спољних водовода.
4. недеља
Елементи унутрашње водоводне мреже, материјали за извођење водоводне мреже.
5. недеља
Извођење водоводне мреже, испитивање исправности водоводне мреже.
6. недеља
Пројектовање и димензионисање водоводне мреже.
7. недеља
Канализационе инсталације, материјали за извођење кућне мреже.
8. недеља
Извођење канализационе мреже, испитивање исправности мреже и санитарних прибора.
9. недеља
Пројектовање и димензионисање канализационе мреже.
10. недеља
Колоквијум.
11. недеља
Противпожарна заштита зграда водом; хидрантска мрежа и извођење.
12. недеља
Префабриковани елементи; санитарни блок; санитарне кабине.
13. недеља
Врсте уређаја за прочишћавање отпадних вода; одвајачи масти, уља и бензина.
14. недеља
Централно грејање: информација о развоју; врсти развода и положају цевне мрежe.
15. недеља
Вентилација: гасова, прашине и аеросола у ваздуху и климатизација: примена и подела.

Практична настава: Израда Графичког рада – Пројекат водоводних и канализационих инсталација, прати се теоријска настава.

Литература

  1. M. Radonjić.: Vodovod i kanalizacija u zgradama, IRO “Građevinska knjiga”, Beograd, 1983
  2. K. Martinković,: Osnovi zgradarstva IV-2, Časopis “IZGRADNJA”, Beograd
  3. Recknagel-Sprengel.: Grijanje, ventilacija i klimatizacija, Strojarski fakultet, Zagreb, 1995.

Методе извођења наставе

Предавање и вежбе са израдом самосталног Пројекта.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2
Практична настава: 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава, графички рад
35
Завршни испит
Поена
Колоквијум/писмени испит
35
Семинарски/усмени испит
25
Scroll to Top