”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Хидротехнички системи и мерења

Хидротехнички системи и мерења

Предавања и вежбе: Проф. Мирјана Хирват, Проф. Золтан Хорват

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Геодетски премер 1, Практична настава из премера

Циљ предмета

Стицање знања о хидротехничким системима, врстама хидротехничких објеката као и мерењима која се на њима спроводе.

Исход предмета

Студенти се упознају са врстама хидротехничких објеката, њиховом функцијом, а у складу са тиме и са приступом код мерења у зависности од врсте датог хидротехничког објекта.

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод у хидротехничке системе, њихова подела
Хидротехнички објекти

  • Подела, основни елементи и функционисање хидротехничких објеката:
    водозахвата, брана, устава, испуста, црпних станица, насипа, објеката за регулацију речног тока, прагова, пристаништа, преводница, резервоара, преграда и каскада, објеката за укрштање саобраћајне инфраструктуре и водних токова.

Инфраструктурна мрежа

  • Подела, основни елементи и функционисање инфраструктурне мреже: цевоводи и канали.

Мерење хидротехничких објеката и инфраструктурне мреже

  • Увод у хидрографска мерења.

Практична настава

Практична настава обухвата израду елабората који по свом садржају прате теоријску наставу. Вежбе се израђују током целог семестра.

Литература

  1. Д. Мушкатировић: Регулација река – II издање, Грађевински факултет, 1979.
  2. Б. Ђорђевић: Коришћење водних снага – Објекти хидроелектрана, Грађевински факултет Универзитета у Београду, ИРО „Научна књига“, 1989.
  3. Љ.М. Савић: Увод у хидротехничке грађевине – Друго издање, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2009.
  4. М. Милојевић: Снабдевање водом и каналисање насеља – шесто издање, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2003.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе и консултације.
(Студентима ће се током семестра континуално задавати задаци са унапред дефинисаним роком израде. Задаци по свом садржају прате теоријску наставу и њихова израда студентима омогућава боље разумевање градива. Вежбе ће се започињати и објашњавати на часу, а по потреби ће студенти добијати и додатна објашњења у виду консултација).

Број часова активне наставе

Предавања: 3
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Рад током семестра
50
Завршни испит
Поена
Испит
50
Scroll to Top