”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Хидротехничке мелиорације

Хидротехничке мелиорације

Предавања и вежбе: Доц. Огњен Габрић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Хидрологија 1, Хидраулика 1

Циљ предмета

Основе хидротехничких мелиорација.

Исход предмета

Студент се оспособљава за пројектовање мелиорационих система.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Основе хидротехничких мелиорација.
2. недеља
Пројектовање и градња мелиорационих система.
3. недеља
Општа водно-физичка својства земљишта.
4. недеља
Вода-биљка-земљиште (облици појаве воде у тлу, водне константе, кретање воде у зони аерације).
5. недеља
Елементи система за одводњавање (вишак воде, хидромодул одводњавања, време одводњавања).
6. недеља
Одводна каналска мрежа (улога, положај, типови, хидраулички прорачун).
7. недеља
Облици подземне дренаже, Објекти на системима за одводњавање (каскаде и пропусти).
8. недеља
Употреба система просторних података (SDI), OGC сервиси, INSPIRE директива.
9. недеља
Одржавање одводних система.
10. недеља
Потребне количине воде при наводњавању.
11. недеља
Елементи за димензионисање заливних система.
12. недеља
Елементи заливних система (дистрибуциона межа, објекти).
13. недеља
Технике наводњавања (наводњавање плављењем, браздама, локализовано).
14. недеља
Наводњавање вештачком кишом – центар пивот.
15. недеља
Наводњавање вештачком кишом – кишна крила.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Димитрије Авакумовић: Наводњавање, Грађевински факултет Београд, 2005
  2. Димитрије Авакумовић: Одводњавање, Грађевински факултет Београд, 2005
  3. Peter Waller, Muluneh Yitayew, Irrigation and Drainage Engineering, Springer International Publishing Switzerland 2016

Методе извођења наставе

Предавање, вежбе, консултације.
(Током сместра ће се континуално задавати задаци са роком израде од једне до две недеље. Захтеваће се да се сваки задатак заврши у задатом року. Сваки задатак ће бити прегледан, оцењен и, по потреби, пропраћен коментарима и препорукама наставника.)
Практичне вежбе из SDI: инсталација софтвера, приступ базама података, вежбе прилагођене употреби просторних података, OGC (open data), WFS (web feature service), WMS (web map service).

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Рад током семестра – вежбе
30
Завршни испит
Поена
Писмени испит
70
Scroll to Top