”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Хидротехничке конструкције

Хидротехничке конструкције

Предавања и вежбе: Доц. Огњен Габрић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Циљ предмета је увођење студената у начин димензионисања хидротехничких објеката. Упознавање студента са хидрауличким димензионисањем објеката, са врстама статичког и хидродинамичког оптерећења и са специфичним проблемима везаним за контакт воде са објектом.

Исход предмета

Студент се оспособљава за практично решавање проблема из хидротехничке праксе, стиче увид у врсте објеката којима се циљеви могу постићи.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Особености хидротехничких грађевина. Подела. Бране. Типови брана. Основни елементи брана.
2. недеља
Избор типа бране. Бетонске гравитационе бране. Оптерећења. Хидростатички притисак. Узгон.
3. недеља
Динамочки притисак воде услед ветра и таласа. Притисак леда. Притисак наноса. Сеизмичке силе.
4. недеља
Стабилност гравитационе бетонске бране.
5. недеља
Поступак димензионисања. Конструктивна правила.
6. недеља
Насуте бране. Унутрашња ерозија.
7. недеља
Провирање кроз брану.
8. недеља
Провирање у темељима.
9. недеља
Заштита од унутрашње ерозије.
10. недеља
Евакуациони органи. Рачунски протицај.
11. недеља
Основни типови и диспозиције евакуационих органа.
12. недеља
Кригеров прелив. Основе за редукцијукоефицијента преливања.
13. недеља
Брзоток. Оваздушење. Кавитација.
14. недеља
Умирење енергије. Слапиште. Низводна камена заштита.
15. недеља
Затварачи и уставе. Табласти, сегментни, секторски затварач.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Љубодраг М. Савић, Увод у хидротехничке грађевине, Грађевински факултет Београд, 2003.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, консултације. Током сместра ће се континуално задавати задаци са роком израде од једне до две недеље. Израђени задаци биће збирно оцењени.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Рад током семестра – вежбе
30
Завршни испит
Поена
Тест или усмени испит и писмени испит
70
Scroll to Top