”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Хидрологија 2

Хидрологија 2

Предавања и вежбе: Проф. Мирјана Хорват, Проф. Золтан Хорват

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Хидрологија 1

Циљ предмета

Упознавење са хидролошким прорачунима (тзв. параметарска хидрологија), хидролошким моделима и њиховом везом са хидротехничком праксом.

Исход предмета

Студенти се оспособљавају за решавање задатака везаних за хидролошке процесе на сливу, као и за примену софтверских пакета за прорачун процеса сливања и проноса наноса са сливних површина.

Садржај предмета

Теоријска настава

Рачунске кише:

 • рачунска висина падавина и рачунски хијетограми;
 • вероватно максималне падавине;

Везе између падавина и отицаја:

 • хидрограм поплавног таласа;
 • ефективна киша и прорачун ефективне кише методом губитака;

Модели за прорачун отицаја:

 • јединични хидрограм, тренутни јединични хидрограм и синтетички јединични хидрограм;
 • поједностављени модел раванског отицања;
 • рационална формула;

Готов софтверски пакет за прорачун отицаја и проноса наноса са сливних површина – KINEROS 2:

 • основне једначине програмског пакета (модел површинског отицаја, модел течења у отвореним токовима, модел инфилтрације, модел ерозије и транспорта наноса, итд.);
 • примена програмског пакета

Велике речне воде:

 • меродавна велика вода;
 • методе одређивања великих вода;

Акумулације:

 • физичке карактеристике акумулације;
 • регулисани протицај, мала вода и одређивање величине акумулације;

Анализа хомогености хидролошких серија:

 • Нормализовани Z–тест, Студент-ов т-тест и тест Колмогорова-Смирнова за два узорка

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

 1. V.T. Chow, D.R. Maidment, L.W. Mays: Applied Hydrology, McGraw-Hill, Inc., New York, 1988.
 2. C.S.P. Ojha, R. Berndtsson, P. Bhunya: Engineering Hydrology, Oxford University Press, Oxford, 2008.
 3. E. Зеленхасић, M. Руски: Инжењерска хидрологија, Научна књига, Београд, 1991.

Методе извођења наставе

Настава се изводи у виду предавања, вежби и консултација. Током семестра ће се континуално задавати задаци са унапред дефинисаним роком израде. Један део задатака ће се сводити на примену готових
програмских пакета на конкретнке инжењерске проблеме из хидротехничке праксе.
Сваки задатак ће бити прегледан, оцењен и по потреби пропраћен коментарима и препорукама наставника.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Израда и одбрана задатака задатих током семестра
30
Завршни испит
Поена
Испит
70
Scroll to Top