”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Хидрологија 1

Хидрологија 1

Предавања и вежбе: Огњен П. Габрић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

Циљ предмета

Упознавање са процесима у хидролошком циклусу и елементима водног биланса, начинима мерења
хидролошких и хидрометеоролошких величина и обраде података о њима.

Исход предмета

Студент стиче увид у основне хидролошке процесе.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Дефиниција и предмет хидрологије, Хидролошки циклус, Принцип билансирања вода.
2. недеља
Атмосфера, атмосферски процеси.
3. недеља
Обрада података о падавинама (просторна и временска расподела киша).
4. недеља
Рачунске кише.
5. недеља
Потповршински процеси, Инфилтрација, Моделирање ефективне кише (губитака).
6. недеља
Отицај: компоненте отицаја, фактори који утичу на отицај, одвајање базног и директног отицаја.
7. недеља
Јединични хидрограм.
8. недеља
SCS метода, Рационална метода.
9. недеља
Хидрометријска мерења, крива протока, обрада података о водостајима и протоцима.
10. недеља
Синтетички јединични хидрограми: Синтетички хидрограм по SCS методи, Синтетички хидрограм по методи Јовановића и Брајковића
11. недеља
Статистичка обрада хидролошких низова 1.
12. недеља
Статистичка обрада хидролошких низова 2.
13. недеља
Теренски рад: РХМЗ.
14. недеља
Теренски рад: РХМЗ.
15. недеља
Завршни преглед.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Е. Зеленхасић, М. Руски: Инжењерска хидрологија, Научна књига, Београд, 1991.
  2. Е. Зеленхасић,: Стохастичка хидрологија, Пан-Меркур, Калигра, Нови Сад, 1997.
  3. С. Јовановић:Параметарска хидрологија, Скрипта, Градјевински факултет, Београд, 1976.
  4. С. Јовановић: Примена математицке статистике у хидрологији, Градјевински факултет, Београд, 1977.
  5. R. K. Linsley, M. A. Kohler and J. L. H. Paulhus: Hydrology for Engineers, SI Metric Edition, McGraw-Hill
    Book Company, 1988.

Методе извођења наставе

Предавање, вежбе, консултације.
(Током сместра ће се континуално задавати задаци са роком израде од једне до две недеље. Захтеваће
се да се сваки задатак заврши у задатом року. Сваки задатак ће бити прегледан, оцењен и, по потреби,
пропраћен коментарима и препорукама наставника.)

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Рад током семестра – вежбе
30
Завршни испит
Поена
Испит
70
Scroll to Top