”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Хидроинформатика

Хидроинформатика

Предавања и вежбе: Проф. Мирјана Хирват, Проф. Золтан Хорват

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Хидрологија 1, Хидраулика 1

Циљ предмета

Упознавење са програмским језиком Fortran, израда програма за решавање једноставнијих проблема из хидротехничке праксе, спровођење прорачуна помоћу готових (доступних) програмских пакета из области хидротехничке праксе, приказ резултата моделисања.

Исход предмета

Студенти се оспособљавају за самостално решавање једноставнијих проблема из хидротехничке праксе писањем рачунарских програма и коришћењем готових програмских пакета.

Садржај предмета

Теоријска настава

Упознавање са програмским језиком Fortran и кључним аспектима писања програмских алгоритама:

 • формирање Fortran пројеката (SOURCE датотеке, формирање EXE датотека);
 • формирање алгоритама (структуре) програма, дефинисање променљивих;
 • INPUT/OUTPUT наредбе, преношење променљивих између подрутина;
 • важније наредбе: DO LOOP, LOGICAL IF, итд;

Упознавање са једноставнијим елементима готовог програма за прорачун течења у отвореним каналима – устаљено течење:

 • основне једачине програмског пакета HEC-RAS (енергетска једначина, динамичка једначина, итд.);
 • примена програмског пакета HEC-RAS на једноставне примере устаљеног течења;

Упознавање са једноставнијим елементима готовог програма за прорачун течења у системима под притиском – устаљено течење:

 • основне једначине програмског пакета EPA-NET (једначина одржања масе, једначина одржања количине кретања, прорачун губитака енергије, итд.);
 • примена програмског пакета EPA-NET на једноставније примере устаљеног течења;

Упознавање са једноставнијим елементима готовог програма за прорачун течења у канализационим системима и сливања са урбаних сливова:

 • основне једначине програмског пакета SWMM (једначина површинског сливања, једначине инфилтрације, пропагација поплавних таласа кроз колекторе, итд.);
 • примена програмског пакета SWMM на једноставније проблеме сливања са урбаних сливова;

Упознавање са једноставнијим елементима готовог програма за прорачун течења подземних вода:

 • основне једначине програмског пакета GMS;
 • примена програмског пакета GMS

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

 1. Мирјана Хорват, Золтан Хорват: Примена рачунара у комуналној хидротехници – Збирка задатака, Грађевински факултет Суботица ИСБН 978-86-80297-72-9, Суботица, 2017.
 2. М. Рајковић, Н. Клем: Примена рачунара у хидраулици, Грађевинска књига, Београд, 1989.
 3. М. Иветић: Рачунска хидраулика – течење у цевима, Грађевински факултет Београд, 1996.
 4. J.C. Adams , et.al: Fortran 90 Handbook, McGraw-Hill Book Company, New York, 1992.
 5. G.W. Brunner: HEC-RAS River Analysis System Hydraulic Reference Manual, US Army Corps of Engineers Institute forWater Resources Hydrologic Engineering Center, Davis, 2010.
 6. L.A. Rossman: EPANET 2 User’s Manual, National risk management research laboratory Office of research and development U.S. Environmental Protectiona Agency, Cincinnati, 2000.
 7. L.A. Rossman: Storm Water Management Model User’s Manual, National risk management research laboratory Office of research and development U.S. Environmental Protectiona Agency, Cincinnati, 2009.

Методе извођења наставе

Настава се изводи у виду предавања, вежби и консултација. Током семестра ће се континуално задавати задаци са унапред дефинисаним роком израде. Задаци ће бити мањим делом програмерски, а већим делом ће се сводити на примену готових програмских пакета на конкретке инжењерске проблеме из хидротехничке праксе. Сваки задатак ће бити прегледан, оцењен и по потреби пропраћен коментарима и препорукама наставника.

Број часова активне наставе

Предавања: 3
Вежбе: 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Израда и одбрана задатака задатих током семестра
30
Завршни испит
Поена
Испит
70
Scroll to Top