”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Хидраулика и пречишћавање отпадних вода

Хидраулика и пречишћавање отпадних вода

Предавања и вежбе: Проф. Мирјана Хорват, Проф. Золтан Хорват

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Хидраулика 1

Циљ предмета

Стицање знања и практичног искуства из области пречишћавања отпадних вода, укључујући пројектовање, изградњу и управљање постројењима за пречишћавање отпадних вода.

Исход предмета

Студенти се оспособљавају за пројектовање, вођење изградње и реконструкције, надзор као и управљање постројењем за пречишћавање отпадних вода.

Садржај предмета

Теоријска настава

Основни подаци за пројектовање постројења за пречишћавање отпадних вода.
Поступци за пречишћавање отпадних вода:

I. Механичко пречишћавање отпадних вода:

 • решетке,
 • сита,
 • сецкалице,
 • таложнице за песак,
 • сепаратори масти и уља,
 • таложнице за муљ,
 • компактна постројења за механичко пречишћавање;

II. Биолошко пречишћавање отпадних вода:

 • класификација поступака са активним муљем,
 • биолошки поступак уклањања азота,
 • поступци за уклањање фосфора,
 • димензионисање аеробног, аноксичног и анаеробног базена,
 • димензионисање система за унос кисеоника,
 • димензионисање накнадног таложника,
 • СБР поступак,
 • лагуне за пречишћавање отпадних вода,
 • биолошки поступци за пречишћавање са фиксираном биокултуром;

III. Обрада муља:

 • поступци за згушњавање муља,
 • стабилизација муља,
 • кондиционирање муља,
 • поступци за обезводњавање муља.

Практична настава

Израда и одбрана пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода са неопходном текстуалном, нумеричком и графичком документацијом, посета постројења за пречишћавање отпадних вода.

Литература

 1. G. Tchobanoglous, et.al: Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, McGrawHill Education, 2003.
 2. M. L. Davis: Water and Wastewater Engineering: Design Principles and Practice, McGraw-Hill Education, 2010.
 3. G. München, et.al: German ATV-DVWK rules and standards – Standard ATV-DVWKA 131E, Dimensioning of Single-Stage Activated Sludge Plants, GFA, 2000.

Методе извођења наставе

Настава се изводи у виду предавања, вежби и консултација. На почетку семестра се издаје поставка на основу које студент током семестра треба да изради пројекат постројења за пречишћавање отпадих вода.
Поступак израде пројекта по редоследу прати теоријски део наставе и израђује се континуално из недеље у недељу. По завршетку израде пројекта студенти треба да одбране предат рад.

Број часова активне наставе

Предавања: 3
Вежбе: 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Израда и одбрана пројекта током семестра
30
Завршни испит
Поена
Испит
70
Scroll to Top