”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Хидраулика 2

Хидраулика 2

Предавања и вежбе: Проф. Золтан Хорват и Проф. Мирјана Хорват

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Хидраулика 1

Циљ предмета

Упознавање са неустаљеним течењем у отвореним токовима, основним једначинама у интегралном и диференцијалном облику и нумеричким методама за њихово решавање. Примери примене за случајеве једноставне геометрије водотока – канали.

Исход предмета

Студент се упознаје са једначинама неустаљеног струјања воде у отвореним токовима и методама за решавање тих једначина.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Увод – основне једначине.
2. недеља
Интегрални облик Ст. Венант-ових једначина.
3. недеља
Диференцијални облик Ст. Венант-ових једначина.
4. недеља
Границе важења Ст. Венант-ових једначина.
5. недеља
Поједностављени облици једначина – устаљено течење у каналима.
6. недеља
Увод у нумеричко ресавање – метод коначних разлика, Newton-Raphson -ов итеративни поступак.
7. недеља
Општи принципи нумеричког решавања основних једначина – кратак преглед нумеричких метода.
8. недеља
Преглед метода коначних разлика (коначних прираштаја).
9. недеља
Преиссманн-ова шема (шема „четири рачке“).
10. недеља
Примена Преиссманн-ове шеме на једноставни отворени ток.
11. недеља
Систем алгебарских једначина: Newton-Raphson-ов итеративни поступак и Thomas-ов алгоритам.
12. недеља
Прави или «спољашњи» гранични услови.
13. недеља
„Унутрашњи“ гранични услови.
14. недеља
Метода карактеристика – формирање „карактеристичних“ једначина.
15. недеља
Анализа граничних услова на основу методе карактеристика.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. М. Јовановић: Регулација река – речна хидраулика и морфологија, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2002.
  2. J. A. Cunge, F. M. Holly and A. Verwy: Practical Aspects of Computational River Hydraulics, Pitman Publishing Co., 1980.
  3. M. B. Abbott: Computational Hydraulics, Pitman Publishing Co. 1979.
  4. K. Mahmood and V. Yevjevich: Unsteady Flow in Open Channels, Water Resources Publications, Forth Collins, Colorado, U.S.A., 1975.
  5. F. M. Henderson: Open Channel Flow», Macmillan Publishing Co., Inc. 1966.
  6. S. C. Jain: Open-Channel Flow, John Wiley & Sons, Inc. 2001.
  7. М. Спасојевић: Нумеричка хидраулика – отворени токови, Скрипта, Грађевински факултет у Суботици, 1996.

Методе извођења наставе

Предавање, вежбе, консултације.
(Током семестра ће се континуално задавати задаци са роком израде од једне до две недеље. Један број
задатака ће се заснивати на примени расположивих математичких модела (софтверских пакета).
Захтеваће се да се сваки задатак заврши у задатом року. Сваки задатак ће бити прегледан, оцењен и, по
потреби, пропраћен коментарима и препорукама наставника.)

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Рад током семестра – вежбе
50
Завршни испит
Поена
Писмени испит
50
Scroll to Top