”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Хидраулика 1

Хидраулика 1

Предавања и вежбе: Проф. Золтан Хорват и Проф. Мирјана Хорват

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Механика флуида

Циљ предмета

Кроз овај предмет студенти се упознају са струјањем воде у отвореним токовима, системима под
притиском, као и струјањем испод, око и преко хидротехничких објеката.

Исход предмета

Студент се оспособљава за решавање задатака везаних за отворене токове, системе под притиском и
објекте који се налазе у воденом току.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Дугачки објекти. Општа једначина трења. Кеофицијент трења.
2. недеља
Никурадзеова харфа.
3. недеља
Прстенаста цевна мрежа.
4. недеља
Неједнолико, устаљено струјање под притиском. Примери.
5. недеља
Неједнолико, устаљено струјање у каналима. Примери.
6. недеља
Каналске мреже.
7. недеља
Кратки објекти. Нагло и постепено проширење цеви.
8. недеља
Нагло и постепено сужење цеви.
9. недеља
Дијафрагма. Вентуријево сужење цеви.
10. недеља
Кривине и колено цеви.
11. недеља
Раванско, непотопљено преливање. Праг.
12. недеља
Оштроивични прелив. Прелив прилагођен млазу.
13. недеља
Сужење.
14. недеља
Устава.
15. недеља
Подпритисак. Кавитација. Аереција.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Г. Хајдин: Механика флуида. Књига друга. Увођење у хидраулику, Београд, Грађевински факултет
    2002.
  2. F. M. Henderson: Open Channel Flow, Macmillan Publishing Co., Inc, 1966.
  3. S. C. Jain: Open-Channel Flow, John Wiley & Sons, Inc, 2001.

Методе извођења наставе

Предавање, вежбе, консултације.
(Током сместра ће се континуално задавати задаци са роком израде од једне до две недеље. Захтеваће
се да се сваки задатак заврши у задатом року. Сваки задатак ће бити прегледан, оцењен и, по потреби,
пропраћен коментарима и препорукама наставника.)

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 3

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Рад током семестра – вежбе
50
Завршни испит
Поена
Писмени испит
50
Scroll to Top