”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Грађевински материјали 2

Грађевински материјали 2

Предавања и вежбе: Доц. Арпад Чех

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Грађевински материјали 1

Циљ предмета

Повезивање знања о структури, својствима, поступцима добијања и примени материјала у
грађевинарству. Упознавање са основним облицима корозије и ситема заштите разних грађевинских
материјала. Еколошки и енергетски аспект грађевинских материјала и могућност рециклирања истих.

Исход предмета

Стицање знања из области грађевинских материјала (сировине,технологија производње и понашање у
средини која их окружује), оспособљавање за теоретски и практичан рад у тој области и лакше
савладавање основних знања из области kорозије и заштите од корозије грађевинских материјала,
потрошња енергије за производњу истих. Примена драђевинских материјала у средини која их
окружује са посебним освртом на заштиту човекове околине и одрживи развој.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Атомско –молекуларна структура материјала, међуатомске и међумолекуларне силе, агрегатна стања, дисперзни системи и раствори.
2. недеља
Особине хомогених и хетерогених материјала, њихова карактеризација.
3. недеља
Типови хемијских реакција, киселине, базе, соли и pH вредност.
4. недеља
Производња цемента и креча.
5. недеља
Промене код хидратације цемента и креча.
6. недеља
Производња керамичких материјала.
7. недеља
Примена, предности и недостаци керамичких материјала.
8. недеља
Производња сировог гвожђа и челика.
9. недеља
Синтетички грађевински материјали.
10. недеља
Бетони и малтери модификовани челичним и пластичним влакнима, хемијски додаци у бетон и малтер.
11. недеља
Традиционални материјали за грађење.
12. недеља
Врсте и облици корозије метала и њихова заштита од корозије.
13. недеља
Корозија бетона, заштита бетона од корозије.
14. недеља
Изградња еколошке свести, заштита човекове околине и одрживи развој.
15. недеља
Рециклажа и валоризација грађевинских отпадних материјала. Колоквијум.

Практична настава

Лабораторијске, теренске вежбе и други облици вежбања.

Литература

  1. Б.Скендеровић, М.Кекановић: Грађевински материјали-структура-особине-технологија-корозија, ,
    АГМ књига Београд
  2. М. Мурављов: Грађевински материјали, Грађевинска Књига, Београд, 2000.
  3. М. Мурављов, Д. Јефтић: Грађевински материјали 2, Грађевински фак. Београд,1999.
  4. Balázs György: Épitőanyagok és kémia, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2002.
  5. Б. М. Живановић: Материјали у грађевинаству, ФТН, Нови Сад, 1981.
  6. B. György, B. L. György: Betonszerkezetek Tartóssága, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2008.
  7. Друга расположива, савремена литература и Интернет извори, по препоруци предметног наставника.

Методе извођења наставе

Теоријска анализа градива и практична провера у лабораторију и на терену.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
30
Завршни испит
Поена
Писмени испит
30
Усмени испит
30
Scroll to Top