”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Грађевинске конструкције капиталних објеката

Грађевинске конструкције капиталних објеката

Предавања и  вежбе: Проф. Александар С. Ландовић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Стицање знања о објекатима према намени, класификација, функционалним и структуралним карактеристикама у фази изградње и експлоатације.

Исход предмета

Студенти се упознавају са објектима различитих класа ради дефинисања садржаја техничке документације – пројеката.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Класификација објеката се врши према намени, функционалним и конструктивним карактеристикама, тј објекти се разврставају у четири класе: А зграде, – незахтевни објекти;Б- зграде мање захтевни објекти; В- зграде – захтевни објекти; Г- инжењерски објекти.
2. недеља
Зграде за трговину на велико и мало – Трговачки центри, зграде са продавницама, робне куће, издвојене продавнице, апотеке и бутици, сајамске хале, простори за аукције и изложбе, затворене пијаце, сервисне станице за моторна возила итд.
3. недеља
Зграде за саобраћај и комуникације – Зграде за комуникације, станице, терминали и сличне зграде Зграде друмског саобраћаја,- Зграде железничког саобраћаја, Зграде ваздушног саобраћаја,- Зграде воденог саобраћаја,- Зграде пошта и телекомуникација, Зграде за телевизијско и радио емитовање, Зграде за телевизијско и радио емитовање, Зграде за телевизијско и радио емитовање,Остале зграде за саобраћај и комуникације.
4. недеља
Стамбене – нестамбене зграде – Хотели и мотели- Хотели, мотели, гостионице са собама, пансиони и сличне зграде за ноћење гостију, с рестораном или без њега.
5. недеља
Индустријске зграде, Наткривене зграде које се употребљавају за индустријску производњу, нпр. фабрике, радионице, кланице, пиваре, хале за монтажу итд.
6. недеља
Резервоари и силоси: Резервоари и цистерне, Резервоари за нафту и гас, Силоси за цемент и друге суве агрегате.
7. недеља
Затворена складишта: Специјализована складишта затворена с најмање три стране зидовима или преградама, Хладњаче, Наткривена складишта: Стално наткривена складишта (с кровом) на отвореном, с мање од три зида или без зидова.
8. недеља
Зграде за културно-уметничку делатност и забаву: Биоскопи, концертне дворане, оперске куће, позоришта, итд, Дворане за састанке и вишенаменске дворане које се углавном употребљавају за културно-уметничку делатност и забаву. Музеји и библиотеке: Музеји, уметничке галерије, библиотеке, информационо-документарни центри, Зграде за чување архивске грађе.
9. недеља
Школске зграде и зграде за научноистраживачке делатности: Зграде у којима се обавља предшколско образовање (јаслице, вртићи), Зграде за основно образовање, Зграде универзитета, факултета, уметничких академија, високих и виших школа.
10. недеља
Зграде општих и специјалних болница и клиника у којима се пружа медицинско и хируршко лечење и нега болесних и повређених особа, Универзитетске болнице, болнице за особе на, Зграде домова здравља, здравствених станица, станица за хитну помоћ, поликлинике и лекарске ординације.
11. недеља
Спортске дворане: Зграде за спортове који се одржавају у затвореном простору (кошаркашка и тениска игралишта, пливалишта, гимнастичке дворане, хокеј итд.)и које имају просторе за гледаоце (трибине, подесте, терасе итд.) као и за учеснике (тушеве, гардеробе итд.)
12. недеља
Зграде за обављање верских и других обреда: Цркве, капеле, џамије, синагоге, катедрале итд.
13. недеља
Саобраћајна инфраструктура, Аутопутеви, путеви и улице, Железничке пруге, Аеродромске стазе.
14. недеља
Друмски и железнички мостови, Тунели и подземни пролази.
15. недеља
Бране и сличне конструкције за задржавање воде за било коју намену: за потребе хидроелектрана.

Практична настава

Колоквијум 1, Колоквијум 2. Вежбе Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. ПРАВИЛНИК О КЛАСИФИКАЦИЈИ ОБЈЕКАТА “Сл.Гласник РС“бр.22/2015.
  2. ЗАКОН о планирању и изградњи(„Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011,121/2012,42/2013 – odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i 145/2014)
  3. ПОДЗАКОНСКИ АКТИ – СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, СПРОВОЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ И ОЗАКОЊЕЊЕ,2016.
  4. Закон о планирању и изградњи, Сл. Гласник РС бр.72/2009;
  5. Закон о изменама и допуна Закона о планирању и изградњи, Сл. Гласник РС 24/2011;
  6. „FIDIC“ прописи, FIDIC, 1994;
  7. Друга расположива литература и интернет.

Методе извођења наставе

Теоријска настава у учионици уз помоћ аудио виузелне опреме, практични примери из праксе кроз посете активним градилиштима у граду.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
45
Завршни испит
Поена
Писмени испит
20
Усмени испит
25
Scroll to Top