”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Горњи строј железница

Горњи строј железница

Предавања и вежбе: Доц. Мила Свилар

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Железнице

Циљ предмета

Стицање основних знања из пројектовања и грађења железничких пруга.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Елементи горњег строја – шине.
2. недеља
Причврсни и спојни колосечни прибор, Остали колосечни прибор.
3. недеља
Прагови: дрвени, бетонски, челични.
4. недеља
Застор (класифиакција и рад засторне призме, материјал).
5. недеља
Армирано-бетонске конструкције као шинска подлога, Горњи строј за брзе линије.
6. недеља
Уређење горњег строја (ширина колосека, надвишење спољне шине у кривини).
7. недеља
Прелазне кривине и прелазне рампе, вођење шинског возила.
8. недеља
Прорачун горње строја – статички прорачун колосека.
9. недеља
Допуштени напони елемента колосека.
10. недеља
Температурно напрезање дугог шинског трака.
11. недеља
Стабилност колосека против извијања.
12. недеља
Специјалне конструкције колосека – дуги шински трак.
13. недеља
Колосек на мостовима и у тунелима.
14. недеља
Дилатационе справе. Скретнице.
15. недеља
Предаја графичких радова и припрема за завршни испит.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Томчић–Топаловић, Ранковић: Горњи строј железница, Грађевински факултет, Београд, 1996.

Методе извођења наставе

Предавање, вежбе, графички радови, интернет, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Семинари
20
Завршни испит
Поена
Писмени испит
25
Усмени испит
45
Scroll to Top