”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Геотехника саобраћајница

Геотехника саобраћајница

Предавања и вежбе: Доц. Мила Свилар

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

Циљ предмета

Геотехнички радови имају за циљ да студенте упознају са савременим процесима извођења геотехничких радова у различитим условима и врстама тла и примену механизације.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Историјат, развој, значај и подела геотехничких радова.
2. недеља
Обавезни услови и елементи грађења геотехничких објеката.
3. недеља
Израда пројектне организације грађења и начин обрачуна и распореда материјала.
4. недеља
Грађење објекта и контрола квалитета.
5. недеља
Класификација грађевинског тла са становишта геотехничких радова.
6. недеља
Контрола квалитета тла при изради геотехничких објеката.
7. недеља
Појаве и процеси у тлу при извођењу геотехничких радова.
8. недеља
Појаве ремећења природне равнотеже и стабилност вештачких косина и природних падина. Мере заштите објеката од клижења.
9. недеља
Поступци изградње саобраћајних објеката.
10. недеља
Поступци изградње насипа. Санација насипа на прузи.
11. недеља
Поступци изградње усека.
12. недеља
Привремени објекти и пратећи радови.
13. недеља
Извођење геотехничких радова по операцијама рада.
14. недеља
Откопавање, утовар,транспорт, разастирање и збијање материјала.
15. недеља
Примена, техника експлоатације и добијања техничког камена.

Практична настава: Вежбе

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Д. Лукић: Геотехника саобраћајница, Писана предавања
  2. Р. Ћулибрк: Основи геотехничких радова у нискоградњи, Грађевински факултет Суботица, 1998
  3. Р. Ћулибрк: Геотехнички радови, Рударско геолошки факултет Београд, 1994
  4. Д. Лукић, П. Анагности: Геотехника саобраћајница, Изградња , Београд, 2010

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, елаборат, консултације.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2
Практична настава: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
20
Елаборат
15
Завршни испит
Поена
Писмени испит
25
Усмени испит
30
Scroll to Top