”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Геомониторинг и геосензори

Геомониторинг и геосензори

Предавања: Проф. Вукан Огризовић
Вежбе: Асистент Стефан Миљковић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Предмет има за циљ да студенте уведе у технике мерења, врсте сензора и аналитичке методе анализе података геодетског мониторинга природних појава и грађевинских конструкција. Акценат је стављен на праћење деформација природних структура (клизишта, одрона, вулкана, глечера…) као и на праћење деформација грађевинских конструкција (брана, мостова, тунела…), у процесу екплоатације, чије евентуално оштећење може изазвати природну катастрофу.

Исход предмета

Након одслушаног предмета, студент ће бити оспособљен за употребу и примену геодетских инструментата и геотехничких сензора за потребе геомониторинга.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Увод у садржај предмета. Знацај и потреба за геомониторингом.
2. недеља
Историјски преглед техника и методологије геомониторинга у свету и код нас.
3. недеља
Увод у традиционалне и савремене концепте анализе деформација. Геодетско моделовање деформационог процеса у времену и простору. Карактеризација и класификација деформационих модела.
4. недеља
Упознавање са концептом, начином примене и карактеристикама геодетских инструмената који се користе за потребе геомониторинга (GNSS, TPS, TLS…).
5. недеља
Упознавање са концептом, начином примене и карактеристикама геотенхичких сензора који се користе за потребе геомониторинга (инклинометри, сензори нагиба, сензори вибрација…).
6. недеља
Дефинисање структуре и облика мрежа за поптребе геодетског мониторинга. Интегрисана примена различитих методологија праћења деформација на једном објекту или појави.
7. недеља
Одбрана првог дела елабората.
8. недеља
Дефинисање и класификација објеката или локалитета на којима се врши геомониторинг. Анализа и избор карактеристичних зона и очекиваних праваца деформација. Дефинисање начина и нивоа дискретизације.
9. недеља
Аналитичке методе анализе деформација са освртом на конвенционалне методе конгруенције које се најчешће користе приликом геодетског мониторинга. Анализа деформација мрежа, дефинисање осетљивости и критичних величина померања, регресиона анализа и детекција скокова.
10. недеља
Упознавање са аналитичким методама анализе деформација које се најчешће користе приликом мониторинга применом геотехничких техника.
11. недеља
Методологија геомониторинга за потребе праћења кретања глечера, стања вулкана и померања тектонских плоча, са освртом на конкретне примере.
12. недеља
Методологија геомониторинга за потребе праћења кретања клизишта и одрона, са освртом на конкретне примере.
13. недеља
Методологија геомониторинга за потребе праћења стања мостова, тунела, торњева и сличних грађевинских конструкција у процесу експлоатације, са освртом на конкретне примере.
14. недеља
Методологија геомониторинга за потребе праћења стања брана у процесу експлоатације, са освртом на конкретне примере.
15. недеља
Одбрана елабората.

Практична настава

Вежбе Практичне, лабораторијске и рачунске вежбе прате наставне јединице.

Литература

  1. Скрипта предметног наставника.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
Одбрана елабората
50
Колоквијуми
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Усмени испит
50
Scroll to Top