”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Геоинформатика 2

Геоинформатика 2

Предавања: Проф. Вукан Огризовић
Вежбе: Асистент Славица Илијевић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Геоинформатика 1

Циљ предмета

Упознавање студента са напредним анализама геопросторних података.

Исход предмета

Након одслушаног предмета, студент ће бити оспособљен за увоз, ректификацију и обраду сателитских
снимака, дигитализацију растерских података, креирање дигиталног модела терена, као и напредне анализе просторних података.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Прикупљање геопросторних података. Методе прикупљања података. Извори података.
2. недеља
Основне карактеристике дигиталне слике.
3. недеља
Обрада дигиталне слике. Дигитализација слике.
4. недеља
Сателитски снимци као извор геопросторних података. Канали и боје.
5. недеља
Радиометријска и геометријска претходна обрада сателитског снимка.
6. недеља
Тематска рекласификација сателитских података.
7. недеља
Одбрана првог дела елабората.
8. недеља
Методе интерполације просторних података.
9. недеља
Дигитални модели терена. Класификација.
10. недеља
Моделирање површи и терена. Мреже троуглова. Квадратни или правоугаони грид.
11. недеља
Технике интерполације. Методе визуализације.
12. недеља
Оцена тачности геопросторних података.
13. недеља
Напредне анализе растерских и векторских података.
14. недеља
Напредне анализе растерских и векторских података.
15. недеља
Одбрана елабората.

Практична настава

Вежбе. Увоз сателитског снимка. Радиометријска и геометријска корекција. Геореференцирање. Дигитализација. Креирање дигиталног модела терена. Коришћење напредних функција за анализу растерских и векторских података

Литература

  1. Burrough P.A., McDonnell, R.A.: Принципи географских информационих система, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2006.
  2. Neteler, M. and Mitasova, H.: Open source GIS: A GRASS GIS approach, Kluwer Academic Publishers, Boston/Dortrecht/London, 2002.
  3. Williams, H. i Lane D.: Web aplikacije i baze podataka: PHP i SQL, Mikro knjiga, Beograd, 2003.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
Практична настава
Одбрана елабората
50
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Усмени испит
50
Scroll to Top