”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Геоинформатика 1

Геоинформатика 1

Предавања: Проф. Вукан Огризовић
Вежбе: Асистент Славица Илијевић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Упознавање студента са основама релационих база података, геоинформатике и геоинформационих система.

Исход предмета

Након одслушаног предмета, студент ће савладати следеће вештине: креирање релационе базе података
и креирање упита, формирање ГИС радног окружења, унос векторских и растерских података,
геореференцирање и израду тематских карата на основу алгебре карте.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Основни појмови и примена геоинформатике.
2. недеља
Увод у базе података. Релациони модел података. Структурни део релационог модела.
3. недеља
Интегритетни део релационог модела. Примарни и спољни кључ. Окидачи.
4. недеља
Стандардни упитни језик (SQL). Табеле, индекси и погледи. Манипулисање подацима.
5. недеља
Дистрибуиране базе података. Клијент-сервер системи. Објектно оријентисане базе података.
6. недеља
Основни принципи географских информационих система. Модели геопросторних података. Организација података ГИС. Функције ГИС.
7. недеља
Одбрана првог дела елабората.
8. недеља
Геопросторне базе података. Организација података. Дефинисање пројекције. Растерски и векторски подаци. Хибридни ГИС.
9. недеља
Растерски подаци. Увоз и извоз растерских података. Геореференцирање растерских података.
10. недеља
Векторски подаци. Увоз и извоз векторских података. Геореференцирање векторских података.
11. недеља
Управљање просторним подацима.
12. недеља
Алгебра карте. Интерполација и реузорковање растера.
13. недеља
Управљњање метаподацима.
14. недеља
Дискретна трансформација векторских података у растер. Интерполација растерских површи из контурних линија.
15. недеља
Одбрана елабората. Модели и методе представљања просторних података. Векторски и растерски подаци. Хибридни ГИС. Управљање над просторним подацима. Просторни упити и алгебра карте.

Практична настава

Вежбе. Креирање релационе базе података. Унос, измена и брисање података. Креирање упита и приказ података. Креирање радилишта у ГИС окружењу. Унос векторских и растерских просторних података. Геореференцирање. Креирање просторних упита. Креирање тематских карата. Визуелизација добијених резултата

Литература

  1. Burrough P.A., McDonnell, R.A.: Принципи географских информационих система, Грађевински
  2. факултет Универзитета у Београду, 2006.
  3. Neteler, M. and Mitasova, H.: Open source GIS: A GRASS GIS approach, Kluwer Academic Publishers,
  4. Boston/Dortrecht/London, 2002.
  5. Pavlović-Lažetić, G.: Osnove relacionih baza podataka, drugo izdanje, Matematički fakultet, Beograd, 1999.
  6. Williams, H. i Lane D.: Web aplikacije i baze podataka: PHP i SQL, Mikro knjiga, Beograd, 2003.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
Практична настава
Одбрана елабората
50
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Усмени испит
50
Scroll to Top