”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Геоинформациони системи

Геоинформациони системи

Предавања и вежбе: Проф. Мирослав Д. Кубурић

Студијски програм: Грађевинарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема

Циљ предмета

Оспособљавање будућих грађевински инжењера за послове имплементације геоинформационих система у области грађевинарства (нискоградње) и сродним дисциплинама.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Увод у ГИС.
2. недеља
Хардверска компонента ГИС-а; Компјутерске мреже.
3. недеља
Елементи безбедности, заштите, управљања и надзора у рачунарским мрежама.
4. недеља
Базе података (основни концепт и дефиниције).
5. недеља
Приступ подацима у бази података; Систем администрација базе података.
6. недеља
Софтверска компонента геоинформационог система.
7. недеља
Колоквијум.
8. недеља
Моделирање података и процеса.
9. недеља
Стандарди у геоинформационим системима.
10. недеља
Гео-просторни модели података; Векторска геометрија.
11. недеља
Попуњавање ГИС система.
12. недеља
ГИС и интернет.
13. недеља
Колоквијум.
14. недеља
ГИС апликације у саобраћајницама.
15. недеља
Демонстрација неких од иностраних ускоспецијализованих ГИС алата.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. М. Кукрика: Географски информациони системи, Географски факултет, Београд, 2000.
  2. З. Поповић: Геоинформациони системи, скрипта, ВГГШ, Београд, 2005.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, семинар, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
50
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Усмени испит
40 (мин 15)
Scroll to Top