”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Геоекологија

Геоекологија

Предавања: Проф. Јелена Гучевић
Вежбе: Асистент Дијана Ђурић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема

Циљ предмета

Кроз предмет Геоекологија треба да се постигне сазнање о јединству биотичке и абиотичке компоненте, принципима функционисања екосистема, циклусима кретања материје и протока енергије.

Исход предмета

Студенти ће упознати са најважнијим планетарним геоеколошким процесима и проблемима и еколошким законитостима у географском омотачу.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Геоекологија, предмет, задатак и методологија: Развој научне мисли о геоекологији. Теоријскометодолошка и терминолошка питања.
2. недеља
Фазе развоја геоекологије: Геоеколошке школе Истока и Запада. Геоекологија у светлу савремених промена у геопростору. Географски и биоеколошки приступ.
3. недеља
Предео у геоекологији: Предео, појам, дефиниција и значај у геоекологији. Типологија и таксономија регија у геоекологији.
4. недеља
Таксономске јединице у геоекологији (ландшафтологији). Холизам и регија у оквиру геоекологије: Подела простора по: Рихтеру, Пафену, Хасеу, Нефу, Кондрацком, Шмитхаузену, Исаченку. Холизам у светлу геоекологије као холистичке науке. Микрорегионални коридори и микрорегионални центри.
5. недеља
Хијерархијски нивои предела: Верикална и хоризонтална димензија предела. Тродимензионална еколошка представа И. Зоненвелда – Екотоп, Микрохор, Мезохор, Макрохор. Тролови појмови у геоекологији – екотоп, физиотоп, геотоп.
6. недеља
Геоеколошке последице неравнотеже у геосферама. Атмосферски, хидросферни, педолошки и биосферни комплекс: Геоеколошке последице неравнотеже у геосферама. Водени и копнени екосистеми; атмосферски, педолошки комплекс; земљиште као животна средина организама; ерозија, антропогенизација; биосферни комплекс. Биолошки ритмови.
7. недеља
Планетарни геоеколошки проблеми: Геоеколошки проблеми отопљавања климе, озонска деструкција, Ел Нињо. Шумски пожари.
8. недеља
Геоекологија и просторно планирање: Принципи вредновања и планирања простора. Типови коришћења простора. Погодност предела.
9. недеља
Методе у геоеколошком вредновању предела: Метода Ландап, бонитација и метод индекс рекреације.
10. недеља
Геоекологија, туризам и рекреација: Значај геоеколошког вредновања заштићених природних добара – строги и специјални резервати природе, национални паркови, заштићена станишта, предео изузетних одлика и парк природе.
11. недеља
Ландшафт: Појам и садржај ландшафта. Развој науке о Ландшафту. Правци у ландшафтологији.
12. недеља
Структурни ниво географског омотача: Геокомпонентни, геосферни и геосистемни ниво. Ритмичке појаве у географском омотачу: Периодичне и цикличне форме.
13. недеља
Географски омотач – ландшафтна сфера: Појам, границе географског омотача. Развој научне мисли о географском омотачу. Основни параметри географског омотача. Састав и структура ландшафтне сфере.
14. недеља
Просторна диференцијација и закономерности ландшафтне сфере: Осврт на закономерна својства географског омотача. Морфолошка структура ландшафта (фација, потес, месност).
15. недеља
Таксономски систем јединица рејонирања: Компонентно и комплексно рејонирање. Појасно-зоналне структуре. Симетрија у омотачу. Класификација географских јединица. Таксономске јединице и рангови у ландшафтлологији.

Практична настава:

Вежбе. Прате ток теоријске наставе – колоквијуми. Практична настава, други облици наставе, студијски истраживачки рад. Модели еколошких низова. Географски омотач-ландшафтна сфера. Географски и геоеколошки аспекти животне средине. Абиотички и биотички фактори. Геоеколошке последице неравнотеже у геосферама. Еколошки и фосилни енергенти. Прилагођеност организама на сезонске промене. Шумски екосистеми. Биомаса. Енергетика екосистема: ланци и циклуси исхране, еколошка пирамида, проток материје и енергије. Биолошки и геолошки циклуси Гео и еколошке сукцесије.

Литература

  1. Пецељ Р. М. (2012): Основи геоекологије, Методичко-теоријска и апликативна питања, скрипта, Београд.
  2. Спахић М. (1999): Основи геоекологије, Харфо-граф, Тузла
  3. Богнар А., Лозић С., Салетто М. (2002): Геоекологија, Загреб.
  4. Пецељ МР (2011): Геоекологија – методолошко-теоријска поставка, Трећи Конгрес српских географа, Универзитет у Београду Географски факултет, Универзитет у Бања Луци, ПМФ, Бања Лука, стр. 119-129.
  5. Пецељ М. (2011): Могућност примене геоекологије у просторном планирању, Асоцијације просторних планера Србије, Универзитет у Београду, Географски факултет, Планска и нормативна заштита простора и животне средине, Београд.
  6. Пецељ Р. М. (2000): Климатске промене и ефекат стаклене баште, Педагошки завод Бања Лука, Бања Лука.
  7. Друга расположива литература и интернет.

Методе извођења наставе

Теоријска настава у учионици уз помоћ аудио виузелне опреме, практични примери из праксе кроз посете активним градилиштима у граду.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
45
Завршни испит
Поена
Писмени испит
20
Усмени испит
25
Scroll to Top