”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Геодезија у уређењу насеља

Геодезија у уређењу насеља

Предавања: Проф. Милан Н. Трифковић
Вежбе: Асистент Богдан Бојовић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема.

Циљ предмета

Кроз овај предмет студенти се упознају са основним појмовима о геодезији у уређењу насеља као и о улози геодезије у разрешењу конфликта интереса у урбаним подручјима.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Улога и значај геодезије у урбаним срединама.
2. недеља
Тачност геодетског податка.
3. недеља
Конфликт интереса у градовима.
4. недеља
Геодетски референтни оквир у градовима.
5. недеља
Земљишна политика и управљање земљиштем у градовима.
6. недеља
Основе система просторног и урбанистичког планирања.
7. недеља
I колоквијум.
8. недеља
Циљеви и задаци просторног и урбанистичког планирања и веза са геодетском делатношћу.
9. недеља
Законска регулатива.
10. недеља
1Документи и мере за просторно уређење.
11. недеља
Особине и садржај докумената просторног уређења.
12. недеља
Извори и методологија прикупљања података за просторно планирање.
13. недеља
Улога геодетске делатности у прикупљању, обради и коришћењу информација о простору и земљишту.
14. недеља
Завршна предавања.
15. недеља
II колоквијум.

Практична настава:

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. М. Трифковић: Геодезија у уређењу насеља, скрипта, Београд, 2013.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
30
Завршни испит
Поена
Писмени испит
30
Усмени испит
30
Scroll to Top