”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Геодетски радови у индустрији

Геодетски радови у индустрији

Предавања и вежбе: Проф. Синиша Т. Делчев

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Едукација студената за извођење геодетских радова у индустрији (монтажна градња објеката и склапање технолошких уређаја).

Исход предмета

Оспособљавање студената за израду пројекта и елабората о реализацији пројекта у индустрији.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Врсте и карактеристике објеката и технолошких уређаја. Специфичности монтажне градње објеката и склапања технолошких уређаја.
2. недеља
Законски прописи. Норме и стандарди. Технички услови. Толеранције.
3. недеља
Врсте конструктивних елемената објеката. Избор карактеристичних мерних тачака.
4. недеља
Разрада геометрије конструктивних елемената. Врсте геодетских мрежа за монтажну градњу објеката и склапање технолошких уређаја.
5. недеља
Фазе монтажне градње. Геодетски радови код израде конструктивних елемената.
6. недеља
Инструменти и методе мерења. Специфичности геодетске мреже за израду и контролу геометрије конструктивних елемената.
7. недеља
Консултације у вези израде семинарског рада.
8. недеља
Геодетски радови у току пробне монтаже и монтаже. Инструменти и методе мерења. Пројектни задатак.
9. недеља
Пројекат геодетских радова код монтажне градње инжењерских објеката и склапања технолошких уређаја. Садржај пројекта.
10. недеља
Контрола геометрије изведеног објекта.
11. недеља
Геодетски радови у току реализације пројекта монтажне градње.
12. недеља
Елаборат о реализацији пројекта геодетских радова код монтажне градње. Садржај елабората.
13. недеља
Тестирање контролисане геометрије применом линеарних хипотеза.
14. недеља
Допринос геодезије рационализацији процеса монтажне градње и склапања технолошких уређаја.
15. недеља
Одбрана семинарског рада.

Практична настава

Вежбе. Израда семинарског рада.

Литература

  1. Сундаков, Я.А., Гeoдезические рабoты при возведении крупных промышленных сооружении и высотных зданий, Недра, Москба, 1980.
  2. Баран, П. И., Геидезические работы при монтаже и экцплуатации оборудования, Недра, Москба, 1990.
  3. С. Ашанин и др., Збирка одабраних задатака из Инжењерске геодезије, Геокарта, Београд, 2007.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
10
Семинарски рад
50
Колоквијуми
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Усмени испит
40
Scroll to Top