”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Геодетски премер 2

Геодетски премер 2

Предавања и вежбе: Проф. Јелена Гучевић

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Геодетски премер 1

Циљ предмета

Упознавање студента са основним принципима глобалног позиционог система, компоненте и концепт позиционирања.

Исход предмета

Као резултат очекује се да студент по завршеном курсу буде у могућности да реализује геодетску основу и изврши снимање детаља применом глобалног позиционог система.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Упознавање са садржајем предмета и облицима извођења наставе.
2. недеља
Принципи рада глобалног позиционог система (ГПС). Основне компоненте и концепт позиционирања.
3. недеља
Аутономно и релативно позиционирање. Методе мерења: статичка и кинематичка. Мреже глобалног позиционог система реализоване на подручју Републике Србије.
4. недеља
Избор инстумента и прибора за ГПС мерење. Успостављање геодетске основе за снимање детаља применом ГПС: дефинисање геометријског облика, мерење и обрада података.
5. недеља
Теничка документација геодетске основе реализоване статичком методом.
6. недеља
Одређивање координата тачака детаљних тачака у систему База-Ровер.
7. недеља
Технички извештај снимања детаља у систему База-Ровер.
8. недеља
9. недеља
Активна Геодетска Референтна Основа (АГРОС). Основни сервиси и примена.
10. недеља
Успостављање геодетске основе за снимање детаља применом мреже АГРОС. Дефинисање геометријског облика и стабилизација.
11. недеља
Мерење и одређивање правоуглих координата (XYZ) полигонске мреже.
12. недеља
Техничка документација геодетске основе реализоване применом АГРОС-а.
13. недеља
Одређивање тачака детаља (снимање детаља) применом мреже АГРОС. Локализација. Мерење детаљних тачака и контрола мерења.
14. недеља
Технички извештај снимања детаља применом мреже АГРОС.
15. недеља
Колоквијум.

Практична настава: Вежбе.

Вежбе се одржавају у учионици и на терену. Прате методолошке целине садржане у теоријском делу. Студенти се деле у две групе.

Литература

  1. К. Врачарић, И. Алексић и Ј. Гучевић: Геодетски премер, Републички геодетски завод, 2011.
  2. И. Алексић, Ј. Гучевић и Ј. Поповић: Геодетски премер – Збирка решених задатака, Универзитет у Београду, Грађевински факултет, Београд, 2009.
  3. О. Васовић, Ј. Гучевић: Практична геодезија 1, Висока грађевинско-геодетска школа, Београд, 2010.
  4. Закони прописи и нормативи геодетске струке: http://www.rgz.gov.rs

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Колоквијум
20
Елаборат
30
Завршни испит
Поена
Писмени испит
Усмени испит
50
Scroll to Top