”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Геодетске мреже

Геодетске мреже

Предавања и вежбе: Проф. Синиша Т. Делчев

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета

Овладавање студената са теоријом, принципима и методама развијања геодетских референтних мрежа и мрежа специјалних намена.

Исход предмета

Студенти су оспособљени да могу самостално вршити све потребне прорачуне потребне за израду пројекта било које врсте геодетких мрежа.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Предмет, циљеви и задаци геодетских референтних мрежа. Кратак историјски развој геодетских референтних мрежа.
2. недеља
Референтни системи укратко и геодетски датум. Хоризонтални датум и позиционирање датума.
3. недеља
Принципи развијања геодетских референтних мрежа.Хоризонталне мреже.
4. недеља
Облик, тестирање тачности и поузданости, анализа и детаљна разрада методе мерења.
5. недеља
Редукциони параметри – тачност и анализа метода одређивања.
6. недеља
Редукциони параметри – тачност и анализа метода одређивања.
7. недеља
Мерење и обрада резултата мерења, са оценом тачности, у хоризонталним мрежама.
8. недеља
I колоквијум.
9. недеља
Системи висина. Гравиметријске мреже.
10. недеља
Вертикални датум и позиционирање датума. Висинске мреже. Облик, тестирање тачности и поузданости, анализа и детаљна разрада методе мерења.
11. недеља
Прорачун редукционих параметара. Проблем редукције мереног убрзања силе земљине теже. Мерење и обрада резултата мерења са оценом тачности.
12. недеља
Тригонометријске мреже нижих редова и полигонске мреже – основни принципи развијања, обраде и оцене тачности.
13. недеља
Градске геодетске мреже – историјат и основни принципи развијања и обраде.
14. недеља
Геодетске мреже посебних намена – основни принципи развијања и обраде.
15. недеља
II колоквијум.

Практична настава

Вежбе. Прате ток теоријске наставе.

Литература

  1. Vaniček P. & Krakiwsky E.: Геодезија – концепти, Савез геодета Србије, 2005.
  2. С. Делчев: Збирка решених задатака из геодетских референтних мрежа.
  3. С. Ашанин, Инжењерска геодезија 1, Агео д.о.о, Београд, 2003.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
40
Завршни испит
Поена
Писмени испит
(40)
Усмени испит
50
Scroll to Top