”Свако ко престане да учи је стар, било да има двадесет или осамдесет година. Ко настави да учи, остаје млад.”
Хенри Форд

Геодетска метрологија

Геодетска метрологија

Предавања и вежбе: Проф. Синиша Т. Делчев

Студијски програм: Геодезија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема

Циљ предмета

Упознавање студената са класификацијом метрологије, системом јединица и задацима и методама геодетске метрологије.

Исход предмета

Студенти су упознати са анализом методе мерења уопште и са анализом метода мерења величина које се користе у геодезији. Оспособљени су да је могу користити у даљим прорачунима код решавања различитих геодетских проблема.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља
Предмет, циљеви и задаци геодетске метрологије. Принципи метрологије.
2. недеља
Међународни систем мера и јединица.
3. недеља
Анализа методе мерења хоризонталних углова – одређивање појединих извора грешака при мерењу, класификација грешака по значају.
4. недеља
Анализа методе мерења хоризонталних углова – одређивање појединих извора грешака при мерењу, класификација грешака по значају.
5. недеља
Изрази за оцену тачности мерења хоризонталних углова, услови тачности.
6. недеља
Анализа методе мерења висинских разлика – одређивање појединих извора грешака при мерењу, класификација грешака по значају.
7. недеља
I колоквијум.
8. недеља
Анализа методе мерења висинских разлика – одређивање појединих извора грешака при мерењу, класификација грешака по значају.
9. недеља
Изрази за оцену тачности мерења висинских разлика, услови тачности.
10. недеља
Анализа методе оптичког и механичког начина мерења дужина – одређивање појединих извора грешака при мерењу, класификација грешака по значају. Изрази за оцену тачности мерења, услови тачности.
11. недеља
Анализа методе мерења дужина електро-оптичким даљиномерима – одређивање појединих извора грешака при мерењу, класификација грешака по значају.
12. недеља
Анализа методе мерења дужина електро-оптичким даљиномерима – одређивање појединих извора грешака при мерењу, класификација грешака по значају. Изрази за оцену тачности мерења, услови тачности.
13. недеља
Метролошко обезбеђење одређивања вектора применом ГПС технологије – анализа методе мерења, одређивање појединих извора грешака при мерењу, класификација грешака по значају, изрази за оцену тачности мерења, услови тачности.
14. недеља
Метролошко обезбеђење мерења убрзања силе земљине теже – анализа методе мерења, одређивање појединих извора грешака при мерењу, еталонирање мерила.
15. недеља
II колоквијум.

Практична настава

Вежбе. Упознавање са инструментима за мерење и испитивање појединих извора грешака.

Литература

  1. С. Делчев: Геодетска метрологија, Академска мисао, Београд, 2016.

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Број часова активне наставе

Предавања: 2
Вежбе: 2

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
5
Практична настава
5
Колоквијуми
40
Завршни испит
Поена
Писмени испит
(40)
Усмени испит
50
Scroll to Top